‘ธนาคารกรุงไทย’ กับบทบาทผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

“เรามี Purpose ที่จะ “เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน” ขณะเดียวกันเราต้องสร้างผลกำไรให้ผู้ถือหุ้นอย่างสมดุลบน Fundamental เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพ นั่นคือความเป็นตัวตนของเราที่ยั่งยืน”

 

ธนาคารกรุงไทย นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างโอกาสจากวิกฤตเทคโนโลยีดิสรัปชัน และวิกฤต COVID-19 ซึ่งนำไปสู่การขยายตัวของธุรกิจ โดย คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำที่พาองค์กรประสบความสำเร็จ ด้วยข้อคิดการดำเนินธุรกิจที่เน้นการปรับตัวอย่างรวดเร็ว จนนำธนาคารกรุงไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำดิจิทัลแบงกิ้งของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และนำมาสู่ THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023

 

ในปี 2565 ธนาคารกรุงไทย มีกำไรสุทธิ 33,698 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสูงถึง 56% จากปีก่อน ขณะที่ในแง่ของแพลตฟอร์มดิจิทัลก็มีการปรับตัวในทิศทางที่โดดเด่นเช่นเดียวกัน โดยมีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นในทุกแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 40 ล้านคน ภายในระยะเวลาเพียง 3 ปีครึ่ง

 

ซึ่ง คุณผยง กล่าวว่า เป๋าตัง ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ “2 Banking Model” นั่นคือ “เรือบรรทุกเครื่องบิน” มุ่งยกระดับธุรกิจเดิมให้แข็งแกร่ง และ “เรือเร็ว” เพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปตามยุคสมัย สร้างการเติบโตในอนาคต ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ธนาคารจัดตั้ง บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย เป็นเสมือนเรือเร็ว ช่วยพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจใหม่ ๆ รวมถึงการพัฒนาแอป “เป๋าตัง” แพลตฟอร์มระบบเปิดอันดับ 1 ของประเทศ

 

โดยเป๋าตังถูกพัฒนาให้เป็น Thailand Open Digital Platform ให้ประชาชนทุกคนใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของพันธมิตรทุกกลุ่มทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งบริการการเงิน สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ การออม และการลงทุน ตอบโจทย์ความต้องการและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป และเป็นส่วนร่วมที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่กำลังเข้าสู่ยุค Digital Economy

 

และยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในช่วง COVID-19 ด้วยการส่งต่อมาตรการความช่วยเหลือของภาครัฐไปสู่คนไทยทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง โปร่งใส รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างโครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ อีกทั้ง ยังส่งเสริมให้ประชาชนได้คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมไร้เงินสด และยังช่วยปฏิวัติการลงทุนทางดิจิทัล เช่น การออกทุนพันธบัตรรัฐบาล การลงทุนหุ้นกู้เอกชน และการลงทุนในทองคำ และยังร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคา โดยนำสลากมาขายบนแอปเป๋าตัง

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

ข้อคิดประจำตัวของคุณผยง คือ “มองไปข้างหน้า และทำวันนี้ให้ดีที่สุด” โดยปัจจุบันทุกอย่างรอบตัวเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ทั้งเทรนด์ธุรกิจ พฤติกรรมลูกค้า กฎกติกาต่าง ๆ รวมถึงความคาดหวังของ Stakeholders และสังคม โดยสิ่งสำคัญคือ ต้องมองไปข้างหน้า และตื่นตัว อยู่ตลอดเวลา เตรียมพร้อมในวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะหากเตรียมตัวให้พร้อม ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เชื่อมั่นว่า จะสามารถก้าวผ่านไปได้ และสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้

นอกจากนี้ สิ่งที่สำคัญคือ การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม บนพื้นฐานความเป็นตัวตนของธนาคารที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งต้องสร้างการเติบโตและผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยไปพร้อมกับการสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ จึงต้องขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้แนวคิด “มุ่งสร้างคุณค่า สู่ความยั่งยืน” ตลอดจนปรับเปลี่ยนกระบวนการ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของธนาคารในทุกมิติเติบโตไปพร้อมกับสังคม ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตามหลัก ESG

ด้านสิ่งแวดล้อม : พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน สนับสนุนภาคธุรกิจและภาคประชาชน ด้วยการพัฒนา “สินเชื่อกรุงไทยเพื่อความยั่งยืน” เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน ลดการปล่อยของเสียและมลพิษ

ด้านสังคม : สนับสนุนคนไทยทุกกลุ่มเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง โปร่งใส และปลอดภัย ผ่านทุกช่องทาง โดยเฉพาะช่องทางดิจิทัล ทั้งแอปเป๋าตัง Krungthai NEXT ถุงเงิน

ด้านธรรมาภิบาล : สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร โดยประกาศนโยบายไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับ

โดยที่ธนาคารกรุงไทย จะเน้นกลยุทธ์การให้ความสำคัญกับความยั่งยืนตามแนวทางปฏิบัติการธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) เปลี่ยนผ่านธุรกิจให้สอดรับกับกระแส BCG Economy และมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emission ซึ่ง คุณผยง กล่าวว่า หากธุรกิจดำเนินกิจกรรมที่สอดรับกับเทรนด์เหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

 

อีกทั้งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อทั้งระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินไทย เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง และเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงรูปแบบใหม่ ๆ ได้อย่างเท่าทัน และยังช่วยยกระดับศักยภาพด้านดิจิทัลของบุคลากร เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจสู่การให้บริการธนาคารออนไลน์เต็มรูปแบบ ด้วยการ Upskill และ Reskill โดยมุ่งหวังให้บุคลากรมีทักษะทางด้านดิจิทัลที่เพียงพอและมีความสามารถในการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการวิเคราะห์ข้อมูล พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์และสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าได้อย่างแท้จริง

 

เขียนและเรียบเรียง : พรรณรุ้ง คุ้มพงษ์พันธ์
ติดตาม Business+ ได้ที่ : https://www.thebusinessplus.com/
Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS