IRPC 10 ปีแห่งความภาคภูมิใจ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ได้รับผลประเมินในการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ตราสัญลักษณ์ติดต่อกัน เป็นปีที่ 10 และติดหนึ่งใน TOP QUARTILE ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report : CGR) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

 

แสดงให้เห็นว่า IRPC พัฒนามาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส เน้นการสร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการในเชิงรุก และให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

โครงการ CGR เป็นการพิจารณาจากข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยต่อสาธารณะ และข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ เช่น รายงานประจำปี (56-2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น