HPE ผนึกกำลัง ฟีโบ้ สร้าง “ปัญญาประดิษฐ์ AI” สำหรับEEC

บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) ผนึกกำลัง ฟีโบ้ สร้างขุมกำลัง “ปัญญาประดิษฐ์ AI” ของประเทศออกแบบระบบควบคุมเมืองอัจฉริยะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

“เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และบิ๊กดาตา (Big Data) เป็นหัวใจสำคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Industry 4.0) และเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศทั่วโลก ประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และบิ๊กดาตาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมในประเทศ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ…..ที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย” นายชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ และ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษตะวันออก (อีอีซี)

 

“ผมขอขอบคุณ HPE อย่างยิ่งที่เข้ามาทำงานร่วมกัน กับฟีโบ้ ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของประเทศไทย ผมเองอยู่ในขั้นตอนเสนอรัฐบาลเรื่อง AI ให้เป็น National Agenda เพื่อสนับสนุนธุรกิจ/อุตสาหกรรม และการสร้างกำลังคนด้านนี้….เช่นเดียวกันกับโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง คลัสเตอร์หุ่นยนต์ อนุมัติโดยคณะรัฐมนตรี เมื่อเกือบสองปีที่แล้ว (29 สิงหาคม 2560)”

 

บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) ผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง เล็งเห็นความสำคัญของการทำวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ภายในประเทศ ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเติบโตของความต้องการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และบิ๊กดาตา จึงเสนอความร่วมมือระหว่าง บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) และ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ ฟีโบ้มีพันธกิจหลักในการวิจัยพัฒนา ให้บริการวิชาการ และผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จึงมีความยินดีที่บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนชุดอุปกรณ์สำหรับงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี AI และ Big Data ความร่วมมือนี้จะนำไปสู่การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก และนักวิจัยที่มีศักยภาพในการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ประยุกต์ใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย

 

ดร.วราสิณี ฉายแสงมงคล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และหัวหน้าทีมวิจัย IDEA LAB-FIBO กล่าวอธิบายพันธกิจวิจัยด้านการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ของฟีโบ้ รวมถึงแผนกิจกรรม การเรียนการสอน และความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ ที่ทำงานร่วมกับหลายภาควิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงมีความยินดีที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้

คุณ พลาศิลป์ วิชิวานิเวศน์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดี ที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาประเทศ ด้านงาน วิจัยและพัฒนา AI และ Big DATA ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)ซึ่งถูกวางไว้เป็น Smart Cityและ Digital Hub ในภูมิภาคนี้ บริษัทฯได้ทำการสนับสนุนเทคโนโลยี ชั้นสูงในการประมวลผลข้อมูล มีความปลอดภัยสูง ทันสมัยและทรงประสิทธิภาพมากสำหรับงาน AI ,Deep Learning โดยเฉพาะ คือ HPE Apollo 6500 ประกอบไปด้วย CPU Intel Xeon Gold 6126 Memory 256GB และ มีการ์ด nVidia Tesla V100 32GB 8 การ์ดอยู่ในเครื่องเดียวกัน และมีสถาปัตยกรรมเชื่อมต่อกันด้วย NVLink ซึ่งทำให้ระบบสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพในการทำงานดียิ่งขึ้นด้วย โดยสามารถลดเวลาการคำนวน และได้ผลลัพธ์ที่เร็วขึ้น จากหลักวันเหลือเพียงนาที

 

นอกจากนี้ในด้านการให้คำปรึกษา เนื่องจากที่ทาง HPE เรามีประสบการณ์จากการทำงานและให้คำปรึกษาลูกค้าในระดับ Global ถือเป็น Success story ที่ทางเราได้บันทึกจัดเก็บเป็นองค์ความรู้และ Blueprint ที่สามารถแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้สนใจได้ศึกษาข้อมูล รวมทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษา ซึ่งมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถช่วยให้ การดำเนินงาน ของ สถาบันฯ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประเทศ

 

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี AI และ Big Data เพื่องานวิจัยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) จัดขึ้นในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม FB 607 และพิธีมอบอุปกรณ์สำหรับวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการวิจัย IDEA LAB ชั้น 6 อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี