จ่ายค่าสินไหมทดแทน

บริษัทกลางฯ ร่วมกับบริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ภายใน 24 ชั่วโมง แก่ทายาทผู้ประสบภัยที่เสียชีวิต ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (วันที่ 11-17 เมษายน 2562)

ข้อมูลจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา พบว่า มีการเกิดอุบัติเหตุ 3,338 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 386 ราย และบาดเจ็บ 3,442 คน โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็น ดื่มแล้วขับ รองลงมาคือ ขับรถเร็วเกินกำหนด และรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

สำหรับผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ มีเพียง 308 รายเท่านั้น ที่ประสบภัยจากรถที่มีประกัน พ.ร.บ. และได้รับการคุ้มครองเยียวยาจากพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือ ประกันภัย พ.ร.บ. โดยบริษัทกลางฯ ได้ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 231 ราย และอยู่ระหว่างรอดำเนินการจ่ายอีก 77 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2562) ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทายาทและครอบครัวของผู้ประสบภัยจากรถในเบื้องต้น กรณีเสียชีวิตจ่ายเป็นค่าปลงศพ 35,000 บาท

แต่ยังมีผู้ประสบภัยจากรถจำนวนมากที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เพราะเจ้าของรถไม่ทำประกันภัย ทำให้ผู้ประสบภัยจากรถในส่วนนี้ ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ได้รับสิทธิที่พึงได้รับตามที่กฏหมายกำหนด ทำให้ต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเองและต้องไปเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของรถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุด้วยตนเอง โดยกฎหมายมีบทลงโทษสำหรับเจ้าของรถคันใดที่ฝ่าฝืนไม่ทำ พ.ร.บ.จะมีความผิดและมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท รวมถึงผู้ที่นำรถที่ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. มาใช้ ก็จะมีความผิด มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท เช่นกัน

 

ดังนั้นต้องอย่าลืมหน้าที่ของเจ้าของรถจะต้องจัดทำประกันภัย พ.ร.บ.เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันและสร้างความมั่นใจให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนทุกคนสามารถที่จะอุ่นใจได้ว่า หากอุบัติเหตุขึ้น ทุกคนย่อมได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ.