[Business+ Exclusive Talk] สัมภาษณ์ “ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา” คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : VDO

สรุปเข้มใน 10 นาที “ทุกสิ่งที่คนไทยต้องรู้เกี่ยวกับโควิด-19” ถ้าเราเข้าใจ…เราจะรอดกันหมด

0:32 โควิด-19 คืออะไร ?
1:06 โควิด-19 แพร่กระจายอย่างไร ?
2:10 สถานการณ์โควิด-19 แบ่งคนออกเป็นกี่กลุ่ม ?
4:18 ประเมินสถานการณ์โควิด-19 ในเวลานี้
5:11 ศักยภาพการรักษาของไทยในเวลานี้ ?
7:25 การจัดการโควิด-19 หน้าที่ใคร ?
8:40 เราต้องอยู่กับสถานการณ์นี้อีกนานแค่ไหน ?
9:11 อยากฝากอะไรกับสังคมไทย ?