One Stop Service บริการเป็นเลิศของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก : Thailand Top Company Awards 2020 : รางวัล BEST PUBLIC SERVICE AWARD

“สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สถาบัน) ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551 มีความพร้อมในการปฏิบัติงานพันธกิจคุ้มครองเงินฝาก และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายความมั่นคงทางการเงิน กับธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง”


อย่างที่ทราบดีว่า หน้าที่หลักของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จัดตั้งขึ้นเพื่อ คุ้มครองเงินฝากให้แก่ผู้ฝากเงิน โดยจ่ายคืนเงินให้แก่ผู้ฝากโดยเร็วเมื่อสถาบันการเงินปิดกิจการ ซึ่งองค์กรที่ตั้งขึ้นลักษณะนี้ เปรียบเสมือนปิดทองหลังพระ

“สิ่งที่ผู้ฝากเงินจะสบายใจได้ก็คือ เงินที่ฝากไว้จะมีผู้ดูแลในการจ่ายคืนเงินฝากให้ เมือกรณีที่สถาบันการเงินเกิดวิกฤต และถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะจ่ายคืนให้กับผู้ฝาก โดยปัจจุบันวงเงินในคุ้มครองอยู่ที่ 5 ล้านบาทต่อรายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน ซึ่งจะจ่ายเงินคืนให้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สถาบันการเงินถูกปิดกิจการ

หน้าที่ต่อมาคือการเก็บเงินนำส่งจากสถาบันการเงินที่ได้รับความคุ้มครอง เพื่อสะสมไว้เป็นกองทุนคุ้มครองเงินฝาก สำหรับใช้ในการจ่ายคืนเงินให้แก่ผู้ฝากเงินตามวงเงินและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหากสถาบันการเงินใดถูกปิดกิจการ

และอีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ การชำระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกปิดกิจการ และนำเงินที่ได้รับจากการชำระบัญชี จ่ายคืนให้แก่ผู้ฝากในกรณีที่มีเงินฝากเกินวงเงินที่กำหนด เช่น ผู้ฝากมีบัญอยู่ 10 ล้านบาท แต่ปัจจุบันเราคุ้มครองให้ 5 ล้านบาท หมายความว่า ถ้าเกิดปัญหาขึ้น เราคุ้มครองให้ 5 ล้านบาท จะได้คืนภายใน 30 วันตามที่กฎหมายกำหนด แต่ในส่วนที่เกิน 5 ล้านบาท ทางเราจะชำระบัญชีจากสถาบันการเงินที่มีปัญหา เงินส่วนที่เหลือก็จะทยอยจ่ายคืนให้กับผู้ฝากเงิน แต่หากเกิดกรณีการติดตามได้ไม่ครบ ซึ่งเกิดจากสภาพการด้อยค่าของลูกหนี้ของสถาบันการเงินนั้น ๆ อาจจะได้คืนมาเพียง 70% ก็เป็นเรื่องที่ต้องดูเป็นกรณีไป” คุณทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก กล่าว

นอกจากนี้ หากพูดถึงประโยชน์ของการมีระบบคุ้มครองใบฝาก สามารถแบ่งได้เป็น 3 ด้าน  ได้แก่

1. ประโยชน์ต่อผู้ฝากเงิน : เงินฝากในสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ระบบนี้ได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ฯ โดยอัตโนมัติ ผู้ฝากไม่ต้องกังวล หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก เมื่อสถาบันการเงินใดถูกเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ฝากจะได้รับเงินคืนอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง จะส่งเสริมให้ผู้ฝากเงินติดตามข่าวสารหาข้อมูลทางการเงินมากขึ้

2.ประโยชน์ต่อระบบการเงิน : สถาบันการเงินมีความเข้มแข็ง มีการแข่งเสรีตามกลไกตลาด ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินมีความเหมาะสม และ

3. ประโยชน์ต่อภาครัฐ : ภาครัฐไม่ต้องใช้เงินภาษีของประชาชนมาจ่ายคืนเงินให้แก่ผู้ฝาก

กับรางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2020 ประเภทความเป็นเลิศในด้าน BEST PUBLIC SERVICE AWARD ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับสุดยอดองค์กรที่ให้บริการต่อสาธารณะยอดเยี่ยมแห่งปี ภายใต้โครงการชื่อโครงการเชื่อมระบบจ่ายคืนกับสถาบันการเงิน และจ่ายคืนผ่านระบบพร้อมเพย์ ซึ่งคุณทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เล่าถึงความพร้อมต่อการทำงานอย่างภาคภูมิใจว่า

“องค์กรของเราเป็นองค์กรที่มีความกระชับ เป็นคนรุ่นใหม่ มีการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านที่มีการทำงานเป็นทีม ผมมีความเชื่อมั่นว่าสถาบันจะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อดูแลประชาชนผู้ฝากเงิน และบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของบทบาทหน้าที่ขององค์กร ด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันทุกท่านที่มีคุณภาพ อุทิศตนในการทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และทุ่มเท”