ขัตติยา อินทรวิชัย ขับเคลื่อน ‘กสิกรไทย’ ยุคใหม่

ปี 2563 เรียกได้ว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของธนาคารกสิกรไทย โดยเฉพาะการแต่งตั้งคุณขัตติยา อินทรวิชัย ให้ดำรงตำแหน่ง ‘ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร’ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา

 

การขึ้นดำรงตำแหน่งสูงสุดของคุณขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย มาพร้อมกับบททดสอบมากมาย อย่างไรก็ตาม นายหญิงแกร่งคนนี้สามารถพาธนาคารกสิกรไทยก้าวข้ามอุปสรรคมาอย่างน่าชื่นชม

คุณขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เล่าให้เราฟังถึงเคล็ดลับการบริหารจัดการธนาคารกสิกรไทยให้องค์กรสู่ความเป็นเลิศว่า “เราตั้งใจเดินหน้าดำเนินธุรกิจ เพื่อดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุดโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) และมีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มอำนาจให้กับทุกชีวิตและธุรกิจของลูกค้า (To empower every customers’ life and business) ดังนั้นลูกค้าจึงอยู่ในทุกกระบวนการคิดของเรา”

 

และเมื่อมองถึงกระแสโลกปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกวัน ทั้งเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด พฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป ปัจจัยที่เราต้องพิจารณาก็มากขึ้นรวมถึงความท้าทายต่าง ๆ ก็มีมากขึ้นตามไปด้วย ธนาคารจึงต้องมีแนวคิดที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะรับฟังเสียงของลูกค้าอยู่เสมอ และเตรียมความพร้อมทั้งด้านทรัพยากร เทคโนโลยี

 

สำคัญที่สุคคือ เรื่อง คน ที่ต้องมีการ Upskill-Reskill ส่งเสริมพัฒนาให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว อีกสิ่งหนึ่งคือการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ การทดลองทำสิ่งใหม่ และเรียนรู้จากมัน Fail Fast, Fail Cheap, Fail Forward และที่สำคัญที่สุดคือเราต้องคำนึงถึง Stakeholder และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย

 

คำกล่าวของคุณขัตติยา แน่นอนว่าต้องมาพร้อมกับข้อคิดประจำตัวในการบริหารองค์กร และเราก็ได้คำตอบจากเธอว่า การมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญ และจะต้องสามารถสื่อสารให้คนในองค์กรเข้าใจตรงกันว่า เป้าหมายนั้นคืออะไร และจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไร

 

ต้องมีการติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ และพร้อมปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือวิธีการต่าง ๆ ให้เข้ากับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ

 

หนึ่งหลักการคิดที่สำคัญคือ ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบดีพร้อมทุกอย่าง แต่ด้วยการยอมรับความแตกต่างและการทำงานเป็นทีม เราจะสามารถเป็นทีมที่สมบูรณ์ (Perfect) ได้ ซึ่งเราตั้งใจเดินหน้าดำเนินธุรกิจเพื่อดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุด

 

และที่ขาดเสียมิได้ นั่นคือ แนวทางการให้ความสำคัญกับ Stakeholders ทั้งหมด โดยหลักคิดของธนาคารกสิกรไทย เชื่อมั่นในหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of sustainability) มาโดยตลอด

 

“เราจึงคำนึงถึง Stakeholder และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งลูกค้า พนักงาน นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้กำกับกิจการ ภาครัฐ ซัพพลายเออร์ สังคม และชุมชน เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน”

 

ลูกค้า ธนาคารดำเนินธุรกิจโดยมีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มอำนาจให้ทุกชีวิตและธุรกิจของลูกค้า เราดูแลลูกค้าในทุก Segment และเรากำลังเริ่มเข้ามาดูแลกลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการการเงินที่ดีในราคายุติธรรม (Unbanked และ Underbanked) ให้มากขึ้น

 

ซึ่งหากเราทำส่วนนี้ได้ดีก็จะเป็นการตอบโจทย์สังคมและประเทศชาติ ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง Stakeholder ของเราได้ด้วย เราไม่ได้อยากเป็นแค่ธนาคาร แต่เราต้องการเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สนับสนุนเงินทุนธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงการใช้จ่ายการใช้ชีวิตของทุกคนอย่างยั่งยืน ซึ่งเราดำเนินการธุรกิจภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของฝ่ายกำกับดูแลอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้เสมอ

 

พนักงาน ธนาคารกสิกรไทยมีนโยบายการบริหารที่ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเท่าเทียมมาโดยตลอด ตั้งแต่ระดับพนักงาน ผู้บริหาร ไปจนถึงคณะกรรมการธนาคาร เคารพหลักสิทธิมนุษยชน สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี เปิดโอกาสในการเติบโต และให้ผลตอบแทนที่สอดคล้องกับผลงาน

 

เราเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จะช่วยให้เรามีรากฐานที่แข็งแรง สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และสามารถส่งมอบผลตอบแทนระยะยาวกลับไปยังนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้ นอกจากนี้เรามีการกำหนดแผนงานที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

“ธนาคารให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG และเราทำมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ธนาคารจึงได้ประกาศความมุ่งมั่นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Commitment)

 

โดยตั้งเป้าหมายว่า ธนาคารจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทยที่ตั้งเป้าความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ. 2593 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายใน พ.ศ. 2608

 

รวมถึงธนาคารมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนด้านการเงินและการลงทุนเพื่อความยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 1-2 แสนล้านบาท ภายใน พ.ศ. 2573”

 

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา ธนาคารมียอดสินเชื่อโครงการ และเครดิตเชิงพาณิชย์ของลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางขึ้นไป ที่ผ่านการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล มูลค่ารวมกว่า 419,829 ล้านบาท

 

และในปี 2565 นี้ ธนาคารได้เปิดตัวโครงการ GO GREEN Together เชื่อมต่อพันธมิตรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และผลักดันให้เกิด Green Ecosystem ในประเทศไทยอย่างครบวงจร

พร้อมทั้งออกโปรแกรมสินเชื่อและนวัตกรรมบริการต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และจูงใจให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์กรีนได้ง่ายขึ้น และยังได้สร้างอาคาร KLOUD by KBank ซึ่งเป็นต้นแบบ Green Building ใจกลางสยามสแควร์ ที่มีการใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ตามมาตรฐาน IREC

 

และการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน LEED และ Fitwel อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ด้วยการรีไซเคิลขยะครบวงจร เพื่อไปสู่การเป็น Zero Waste to Landfill

 

รวมถึงกลยุทธ์ของเราตั้งอยู่บนหลักการของ ESG และสิ่งที่เรากำลังทำอยู่คือการนำ ESG เข้าไปอยู่ในกระบวนการทำงานจริง โดยไม่ลืมที่จะคำนึงถึงความสมดุลในด้านต่าง ๆ เช่น ต้นทุน ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ทรัพยากร  คุณภาพสินทรัพย์ และอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างผลตอบแทนในระยะยาวและช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 

นอกจากนี้ คำว่า ‘ยั่งยืน’ สำหรับธนาคาร คือ ธุรกิจจะเติบโตได้ดีต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมด้วย ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีอาจไม่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้ แต่ต้องอาศัยการลงมือทำจริง ค่อย ๆ สะสมความเชื่อมั่น ทำให้ธนาคารเป็นที่พึ่งพาไว้ใจได้ ซึ่งหนึ่งในแนวทางการช่วยเหลือสังคมที่เราพยายามทำมาอย่างต่อเนื่อง คือการลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินที่ดี ในราคาที่ยุติธรรมให้แก่คนทุกกลุ่ม

 

นอกเหนือไปจากธุรกิจของธนาคารแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการสร้างความยั่งยืนในระดับสังคมและประเทศชาติ โดยมองว่าเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เปรียบเสมือนฟันเฟืองเล็ก ๆ ที่มาทำงานร่วมกัน เกิดเป็นกลไกที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินต่อไปข้างหน้าได้”

 

คำกล่าวของคุณขัตติยา ทำให้เราเห็นภาพสะท้อนว่า เธอกำลังบริหารธนาคารกสิกรไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคมโลกใหม่อย่างแท้จริง

 

สำหรับใครที่ต้องการรับฟังบทสัมภาษณ์จากคุณสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถรับชมได้ที่ : https://youtu.be/TG4JuNOTXhM

 

เขียนและเรียบเรียง : วิทยา กิจชาญไพบูลย์

 

ติดตาม Business+ ได้ที่ : https://www.thebusinessplus.com/

Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/o9fQ6fA

IG ได้ที่ : https://www.instagram.com/businessplus.thailand/

.

#Businessplus #Business+ #นิตยสารBusinessplus #Kbank