Sustainable Development

Sustainable Development

เมืองไทยประกันชีวิต คว้ารางวัลใหญ่ระดับสากล “Life Insurance Company of the Year 2022” จากงาน 26th Asia Insurance Industry Awards 2022 ประเทศสิงคโปร์

เมืองไทยประกันชีวิต คว้ารางวัลใหญ่ระดับสากล “Life Insurance Company of the Year 2022” จากงาน 26th Asia Insurance Industry Awards 2022 ประเทศสิงคโปร์

Read More »

ออมสิน จับมือมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เปิดโครงการพัฒนา “Holistic Area Based” ตั้งเป้า 5 หมู่บ้านยอดดอยเปียงซ้อ จ.น่าน เป็นต้นแบบการพัฒนาแบบองค์รวม ตอบโจทย์ความยั่งยืน

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารได้ริเริ่มเปิดตัวโครงการเพื่อสังคมโปรเจกต์ใหม่ล่าสุด โดยร่วมมือกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโครงการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม หรือ Holistic Area-Based Development คัดเลือก 5 หมู่บ้านของพื้นที่ห่างไกลในตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ได้แก่ 1) บ้านเปียงซ้อ 2) บ้านห้วยฟอง 3) บ้านสะจุก 4) บ้านสะเกี้ยง 5) บ้านห้วยเต๋ย ให้เป็นพื้นที่เป้าหมายของการพัฒนา 9 ด้าน ครอบคลุมมิติคุณภาพชีวิต และมิติเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการแนวคิดเชิงสังคมลงในกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ : Social Mission Integration เพื่อขับเคลื่อนการสร้างผลกระทบเชิงบวกในสังคมให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ธนาคารเพื่อสังคม โครงการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม : Holistic Area-Based Development พื้นที่ 5 หมู่บ้านของจังหวัดน่าน ครอบคลุมพื้นที่กว่า …

Read More »

“HMC Polymers” ขึ้นแท่นผู้นำวงการเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (PP) ของอาเซียน ป้อนล้านตันสู่ตลาด ต่อยอดนวัตกรรมควบคู่ความยั่งยืน

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด หรือ HMC Polymers ผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก โพลีโพรพิลีน หรือ PP รายแรกและใหญ่ที่สุดของประเทศไทย พร้อมแล้วที่จะก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยกำลังการผลิตที่เพิ่มจากเดิม 800,000 ตันต่อปี สู่ 1,0600,000 ตันต่อปีหลังสายการผลิตที่ 4 (โรงงาน PP4) เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปลายปี 2565 นี้  ควบคู่กับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับสูงจาก “LyondellBasell”  ผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิตเม็ดพลาสติก PP ระดับโลก และเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น HMC Polymers มาใช้ในการผลิตเม็ดพลาสติก PP เกรดพิเศษ (Specialty) และเกรดคุณภาพ (Differentiated) มีความพรีเมียม มีคุณสมบัติเฉพาะตัว และแตกต่างจากผู้ผลิตอื่น ๆ ในตลาดก่อนต่อยอดสู่ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ได้แก่   กลุ่มการแพทย์และสุขอนามัย: การเลือกใช้เม็ดพลาสติก PP …

Read More »

ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ บรรยายพิเศษหัวข้อ “Sustainable Banking”

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ บรรยายพิเศษหัวข้อ “Sustainable Banking” ภายในงานอบรมหลักสูตร “ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Officer) สำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ” ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อถ่ายทอดแนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน อาทิ การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนการสื่อสารเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติไปยังบุคลากรทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยกระดับ Operation การให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า และพัฒนาบุคลากรให้ปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งแนวทางการพัฒนาองค์กรสู่เป้าหมายของความยั่งยืน ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก คือ 1.ด้านเศรษฐกิจ (Economy) การสร้างความแข็งแรงในด้านผลการดำเนินงาน หรือสถานะทางการเงินขององค์กร 2.ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ทั้งการจัดทำผลิตภัณฑ์ บริการ และการปฏิบัติงานภายในองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3.ด้านสังคม (Social) มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และ 4.ด้านการมีธรรมาภิบาลที่ดี (Governance) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยง …

Read More »

บ่มเพาะนักธุรกิจรุ่นใหม่ ยั่งยืนได้บนหลักเศรษฐกิจพอเพียง บนเวที SX2022

หอการค้าไทย และโครงการ The Creator พอแล้วดี มุ่งผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ทั่วประเทศ เพื่อสานต่อแนวคิดการทำธุรกิจบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง ในการเสวนา “ธุรกิจก้าวพอดี” ซึ่งจัดขึ้นภายในงานมหกรรมด้านความยั่งยืน หรือ Sustainability Expo 2022 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ หอการค้าไทย และโครงการ The Creator พอแล้วดี นำผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ร่วมเปิดแนวคิดการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่โมเดลธุรกิจที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน นายอุกฤษฏ์ วงษ์ทองสาลี – ลูกโป่ง เจ้าของร้านอาหารจันทรโภชนา จ.จันทบุรี เล่าว่า หลังจากโลดแล่นในวงการโฆษณาที่คิดแต่เรื่องรายได้ กำไร และส่วนแบ่งการตลาดที่ต้องสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ เมื่อถึงจุดหนึ่งก็ตัดสินใจกลับมาสานต่อธุรกิจร้านอาหารของครอบครัว ก็พยายามผลักดันให้ธุรกิจเติบโตในวิถีของโฆษณา จนกระทั่งมีโอกาสเข้ามาร่วมโครงการ The Creator พอแล้วดี จึงทำให้รู้ว่า สิ่งที่ตนเองทำและเวทีที่จะไปไม่ใช่เส้นทางที่ยั่งยืน และมีความเข้าใจถึงการทำให้ชีวิตให้พอดี ผลจากการศึกษาแนวทางการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำธุรกิจ ทำให้ต้องปรับตัวเองด้วยการรู้จักตัวเอง …

Read More »

“SX 2022” ชี้วิธีการสร้างความยั่งยืนให้กับความยั่งยืน

มหกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainability Expo 2022 ที่จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 26 กันยนยนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้เชิญผู้นำรัฐบาล ศาสนา และองค์กรนานาชาติหาแนวทางที่จะทำให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนละก่อเกิดความยั่งยืนจริง ๆ ในการสนทนาหัวข้อ “How to Sustain Sustainability” โดยมี พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) อธิการบดีกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนางกีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติ ร่วมวงสนทนาด้วย พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ เปิดเวทีด้วยการตั้งคำถามให้คิดก่อนว่าความยั่งยืนหมายถึงอะไร โดยมองในมุมของศาสนา และอธิบายลึกลงไปในรากศัพท์ทั้งภาษาอังกฤษ ละติน ไทย สันสกฤตว่าคำว่า sustain มาจากรากเดียวกันที่มีความหมายถึงความสมดุล “คำว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงมีความขัดแย้งในตัวเอง เพราะการพัฒนาหมายถึงการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่วนความยั่งยืนหมายถึงความคงที่ เราอาจจะต้องนิยามคำว่า sustainable development ขึ้นใหม่เพื่อให้สะท้อนถึงการที่เราสามารถรักษาสิ่งต่าง ๆ …

Read More »

ผู้นำ 5 องค์กรธุรกิจชั้นนำเปิดมุมมองทางรอดสู่ความยั่งยืนผ่านธุรกิจ บนเวที SX2022

ในขณะที่โลกของเรากำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายที่รุนแรงมากขึ้น ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมในสังคม ภาคธุรกิจไม่เพียงมีความรับผิดชอบต่อสังคมเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยเปลี่ยนอนาคตเพื่อความยั่งยืนของทุกคนบนโลกนี้ด้วย นอกจากผนึกกำลังกันจัดงานมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน Sustainability Expo 2022 แล้ว  ซีอีโอจากทั้ง 5ของบริษัทชั้่นนำ ได้แก่ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด  บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้มารวมตัวกันบนเวทีเสวนาในหัวข้อ Leading Sustainable Business เพื่อเปิดกลยุทธ์องค์กรด้านความยั่งยืน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความท้าทาย และเส้นทางเพื่อความอยู่รอดของโลกทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร …

Read More »

“ไทยเบฟ” ผนึกกำลังชูแนวคิดความยั่งยืน “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” ในงาน Sustainability Expo 2022 ครั้งที่3

คณะผู้จัดงาน 5 องค์กรชั้นนำด้านความยั่งยืนของไทย ได้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังกันพัฒนาแพลตฟอร์มสู่มหกรรมด้านความยั่งยืนระดับภูมิภาคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ภายใต้ชื่อ SX 2022 ตามคอนเซ็ปต์ “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) อันเป็นการน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” …

Read More »

AIS ผนึก ZTE เปิดตัว “ศูนย์นวัตกรรม 5G A-Z Center” แห่งแรกในไทย พร้อมประกาศความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ เดินเครื่องพัฒนาโครงข่าย 5G อัจฉริยะ ก้าวสู่การเป็น Cognitive Tech-Co ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

AIS ผนึก ZTE เปิดตัว “ศูนย์นวัตกรรม 5G A-Z Center” แห่งแรกในไทย พร้อมประกาศความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ เดินเครื่องพัฒนาโครงข่าย 5G อัจฉริยะ ก้าวสู่การเป็น Cognitive Tech-Co ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

Read More »

เปิดมหกรรมความยั่งยืน SX 2022 ชูพันธกิจความร่วมมือมิติใหม่ สร้างสมดุลที่ดีเพื่อโลก

5 องค์กรธุรกิจชั้นนำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับสากล ยกระดับงาน Sustainability Expo ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน รวมพลังบวกสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือเพื่อผลักดันทศวรรษแห่งการปฎิบัติ ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) พร้อมปลุกกระแสร่วมสร้างสมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีขึ้น นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “งาน Sustainability Expo 2022 หรือ SX 2022 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนมารวมตัวกัน และขยายเครือข่ายออกไปยังต่างประเทศ แต่ยังคงยึดโมเดลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการจัดงาน และสร้างแรงบันดาลใจให้นำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ให้เกิดความยั่งยืนในบริบทของสังคมไทย จากการริเริ่ม TSX Expo ภายใต้เครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน หรือ Thailand Supply Chain Network …

Read More »