Home / Cover / BUSINESS INNOVATION WITH DESIGN THINKING

BUSINESS INNOVATION WITH DESIGN THINKING

กว่า 3 ทศวรรษที่นิตยสาร BUSINESS+ สื่อในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ได้ทำหน้าที่นำเสนอข่าวสาร บทความ บทสัมภาษณ์ และกรณีศึกษาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในแง่มุมต่าง ๆ หลายกรณีมีความน่าสนใจ และควรค่าแก่การนำเสนอให้แก่สาธารณะ

ตลอด 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ธุรกิจและเศรษฐกิจโลกมีการปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ยิ่งในยุคปัจจุบันทุกสิ่งหมุนเร็วขึ้นโดยมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเมืองใหม่เป็นตัวเร่ง เปลี่ยนโฉมโลกธุรกิจและเศรษฐกิจไทยให้ไม่เหมือนเดิม

ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 30 ของนิตยสาร BUSINESS+ จึงได้จัดงานสัมมนาแห่งปี “Business innovation with Design Thinking : กลยุทธ์พัฒนานวัตกรรมธุรกิจด้วยแนวคิดเชิงออกแบบ” ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยเฉพาะนักธุรกิจและผู้ประกอบการได้ทราบถึงกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมขององค์กรด้วยแนวความตคิดเชิงออกแบบ

ซึ่งจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กรในโลกยุคดิจิทัลเพื่อให้องค์กรธุรกิจได้เรียนรู้และสร้างความพร้อมที่จะนำพาองค์กรก้าวสู่การเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง ท่ามกลางความผันแปรเปลี่ยนไปของโลกเทคโนโลยียุคดิจิทัลที่รวดเร็ว เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้บริหารองค์กรชั้นนำที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่ทิศทางใหม่ที่จะนำองค์กรสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “BUSINESS INNOVATION WITH DESIGN THINKING : กลยุทธ์พัฒนานวัตกรรมธุรกิจด้วยแนวคิดเชิงออกแบบ”

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.45 น. ณ ห้อง President โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

13.00-13.30 น. ลงทะเบียน

13.30-13.35 น. วิดีทัศน์ “30 ปีนิตยสาร BUSINESS+”

13.35-13.40 น. กล่าวเปิดงานสัมมนาโดย คุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ. เออาร์ไอพี

13.40-14.00 น. ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ“BUSINESS INNOVATION IN THE DIGITAL ECONOMY” ความสำคัญของนวัตกรรมธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดย คุณประพันธ์ เจริญประวัติกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

14.00-14.45 น. “BUSINESS INNOVATION WITH DESIGN THINKING :กลยุทธ์พัฒนานวัตกรรมธุรกิจด้วยแนวคิดเชิงออกแบบ”โดย คุณอริญญา เถลิงศรี  กรรมการผู้จัดการ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน SEAC

14.45-15.05 น. กรณีศึกษา “ความสำเร็จของการปฏิวัติธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล” โดย คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

15.05-15.20 น. กรณีศึกษา “แนวทางการเติบโตของธุรกิจในยุคดิสรัปชัน” โดย คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

15.20-15.35 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.35-16.45 น. เสวนาหัวข้อ “Business Innovation in the Disruptive World แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนานวัตกรรมขององค์กรในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน” รับฟังประสบการณ์ในการพัฒนานวัตกรรมสู่องค์การในด้านต่างๆจากหลากหลายองค์กรชั้นนำ โดย

– คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

– คุณนพดล ปัญญาธิปัตย์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย เดลล์ อีเอ็มซี (ประเทศไทย)

ดำเนินรายการโดย คุณวิทยา กิจชาญไพบูลย์  บรรณาธิการบริหารนิตยสาร BUSINESS+