“Best Surveyor Award 2018”

พนง.สำรวจอุบัติเหตุฯ วิริยะประกันภัย คว้ารางวัล “Best Surveyor Award 2018” ตอกย้ำ “ผู้นำคุณภาพบริการประกันภัย”

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานมอบรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำปี 2561 (Best Surveyor Award 2018) ให้กับพนักงานสำรวจอุบัติเหตุในสังกัด บมจ.วิริยะประกันภัย ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ นายธีรพงศ์ เพชรแอน ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน เพชรบูรณ์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายสัณห์ธัชชัย บุญเรืองศรี ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน สุขสวัสดิ์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายศักดา เบญจปัก ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ชุมพร นอกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล ได้แก่ นายเจษฏา มาลัย ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน พะเยา และนายคุณากร ชนะค้า ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน นางรอง ณ ห้อง Shanghai ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดาภิเษก

 

อนึ่ง โครงการรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น “Best Surveyor Award” เป็นรางวัลที่ทางสมาคมประกันวินาศภัยไทย พิจารณามอบให้แก่พนักงานสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพผู้สำรวจอุบัติเหตุด้านการประกันภัยรถยนต์ ตลอดจนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจประกันภัย ซึ่งหลักเกณฑ์การรับรางวัลพิจารณาจาก ความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ จรรยาบรรณ บุคลิกภาพ การนำเสนอผลงานและการบริการ การพัฒนาตนเองและการใช้เทคโนโลยี ผลงานดีเด่นที่ผ่านมา ความประทับใจในอาชีพ วิสัยทัศน์ต่อวิชาชีพ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และความสามารถพิเศษอื่นๆ