สมาคมสถาปนิกสยามฯ เปิดเวทีสัมมนาใหญ่ “ASA Real Estate Forum 2018”

สมาคมสถาปนิกสยามฯ เปิดเวทีสัมมนาใหญ่ “ASA Real Estate Forum 2018”

สมาคมสถาปนิกสยามฯ เตรียมเปิดเวทีสัมมนาใหญ่ “ASA Real Estate Forum 2018”

ชูแนวคิด “ปรับบ้าน ปรุงเมือง”  เสริมแกร่งผู้ประกอบการ ยกระดับสถาปนิกไทยสู่สากล   ครั้งแรกในรอบ 80 ปีของการก่อตั้งสมาคมฯ กับการมอบรางวัลโครงการอสังหาฯ ดีเด่นแห่งปี 2018

สมาคมสถาปนิกสยามฯ ผนึก บริษัท อัลติเมท พร๊อพเพอร์ตี้ คอร์เปอเรชั่น  เปิดเวทีสัมมนาใหญ่ “ASA Real Estate Forum 2018” ภายใต้แนวคิด “ปรับบ้าน ปรุงเมือง: Redefined Habitat” เสริมแกร่งผู้ประกอบการ ยกระดับสถาปนิกไทยสู่สากล  ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

สมาคมสถาปนิกสยามฯ เปิดเวทีสัมมนาใหญ่ “ASA Real Estate Forum 2018”
นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

        นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า นโยบายของสมาคมสถาปนิกสยามฯ  ทำหน้าที่สื่อสารเพื่อให้สังคมได้มีความเข้าใจในศักยภาพด้านต่างๆ ของสถาปนิก เนื่องจากอุปสรรคหนึ่งของสถาปนิกคือผู้ประกอบการที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้สถาปนิกอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บทบาทสำคัญของสมาคมคือการพัฒนาสถาปนิกให้มีองค์ความรู้อย่างครบถ้วนในทุกมิติทั้งตามหลักวิชาการ และตามหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพที่จะต้องมีบทบาท และหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

ที่มาของการจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในแก่สถาปนิกเพื่อให้เป็น “Hybrid Architect” หรือ “สถาปนิกคิดรอบ” ประกอบกับปัจจุบันเราเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประเทศสมาชิกฯ    สถาปนิกเป็น 1 ใน 7 อาชีพแรกที่มีข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ให้สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานได้อย่างเสรี  วันนี้จึงต้องพัฒนายกระดับมาตรฐานวิชาชีพทางหนึ่ง และเพื่อแข่งขันกับสถาปนิกต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาพร้อมนักลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย นอกจากนั้นแนวคิดในการเพิ่มศักยภาพให้สถาปนิกอย่างรอบด้านนี้เป็นการเพิ่มโอกาสทางวิชาชีพที่เราสามารถเดินทางไปทำงานในประเทศอื่นๆ ได้เช่นกัน

“สถาปนิกเป็นผู้มีบทบาทในวงการอสังหาริมทรัพย์มาโดยตลอด เป็นกลุ่มเริ่มต้นของการวางแผน คิดและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับเจ้าของโครงการและผู้บริหารการลงทุน ในอดีตนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มองสถาปนิกเป็นแค่ผู้รับจ้างออกแบบ แต่ในความเป็นจริงสถาปนิกเป็นผู้คิดค้น และพัฒนาโครงการภายใต้กฎเกณฑ์ที่กำหนด   เพื่อให้โครงการที่พัฒนาเป็นชุมชนน่าอยู่ และผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

 

สมาคมสถาปนิกสยามฯ เปิดเวทีสัมมนาใหญ่ “ASA Real Estate Forum 2018”
นายณคุณ กำนลมาศ กรรมการกลาง สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้านนายณคุณ กำนลมาศ กรรมการกลาง สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานการจัดงาน  ASA Real Estate Forum 2018 และ ASA Real Estate Awards 2018 กล่าวว่า สมาคมสถาปนิกสยามฯ ร่วมกับ บริษัท อัลติเมท พร๊อพเพอร์ตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และรายการ “อัลทิเมท พร๊อพเพอร์ตี้ อินไซท์ (รายการ Ultimate Property Insight) ”  ทางสถานี TNN24 จัดงานสัมมนา “ASA Real Estate Forum 2018” ภายใต้แนวคิด “ปรับบ้าน ปรุงเมือง: Redefined Habitat” ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดและบูรณาการทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยสมาคมมีวัตถุประสงค์ให้การเสวนาในลักษณะนี้เป็นเวทีเสวนาระดับประเทศ สำหรับภาคการศึกษา อุตสาหกรรม นโยบาย และภาคสังคม ในการรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สู่แนวทางการพัฒนาวงการอสังหาริมทรัพย์ และวงการวิชาชีพธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำผลสรุปและข้อเสนอแนะที่ได้จากการเสวนาครั้งนี้สู่การต่อยอดกิจกรรมโดยส่งต่อแก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะผ่านสื่อต่างๆ อาทิ รายการโทรทัศน์  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อของสมาคม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและบุคลากรในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์และนำไปพัฒนาต่อยอดในอนาคต

โดยภายในงาน “ASA Real Estate Forum 2018” นี้  มีการสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การสัมมนาในหัวข้อ “ทิศทางที่ประเทศไทยจะเดินไปจากความสำเร็จของโครงการเมกะโปรเจค” เพื่อเป็นการชี้นำทิศทางการลงทุนให้กับนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เห็นถึงโอกาสในการลงทุน และนำไปพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจได้ ,  หัวข้อ “ทิศทางตลาดทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยกูรูชั้นนำ” , หัวข้อ “การลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยตรงจากนักลงทุนข้ามชาติและกองทุน” โดยนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และนักการเงินผู้มีประสบการณ์, นวัตกรรม Smart City / BIM /  Universal Design, Update The New Trend of Green Building ซึ่งการสัมมนาทั้งหมดนี้จัดขึ้นตลอดทั้งวัน ตั้งแต่ 9.30-18.00 น เพื่อเปิดโอกาสให้สถาปนิก และคนในวงการวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อที่ตนเองสนใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และในช่วงค่ำทางสมาคมได้จัดงาน  Dinner Talk Awards ในหัวข้อ “ปรับบ้าน ปรุงเมือง Redefined Habitat ” ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนและแบบบูรณาการความคิดในรูปแบบการเสวนาโดยกูรูชั้นนำผู้คร่ำหวอดในวงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สมาคมสถาปนิกสยามฯ เปิดเวทีสัมมนาใหญ่ “ASA Real Estate Forum 2018”
ผศ.รังสรรค์ ต่อสุวรรณ ประธานที่ปรึกษา ASA Real Estate Forum 2018

 นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการแสดงโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยในรูปแบบดิจิตอลที่นำเสนอโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของประเทศไทย”  และไฮไลท์สำคัญอีกประการหนึ่งคือภายในงานจะมีการมอบรางวัล “ASA Real Estate Awards 2018” หรือ รางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น และรางวัลผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นประจำปี ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 80 ปี ของการก่อตั้งสมาคมฯ   เพื่อเป็นเวทีที่ทำให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัยให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้บริโภคในโครงการในมิติต่างๆมากยิ่งขึ้น  โดยรางวัลดังกล่าวจะผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงต่างๆ อาทิ สถาปนิก วิศวกร และ อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ และถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ และมีคุณค่า ที่จะช่วยยกระดับโครงการอสังหาริมทรัพย์เมืองไทยให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล

สำหรับงาน “ASA Real Estate Forum 2018”  จะมีขึ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  โดยเปิดให้ สถาปนิก วิศวกร และผู้มีวิชาชีพเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาสามารถลงทะเบียนให้ร่วมสัมมนาได้ฟรี!!ไม่มีค่าใช้จ่าย  และสำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสามารถส่งโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วเข้าร่วมประกวดตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 มกราคม 2561 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นกัน 

 

สมาคมสถาปนิกสยามฯ เปิดเวทีสัมมนาใหญ่ “ASA Real Estate Forum 2018”สมาคมสถาปนิกสยามฯ เปิดเวทีสัมมนาใหญ่ “ASA Real Estate Forum 2018”

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมสถาปนิกยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  คุณกษมา วรรณศิลป์ โทร 02 319-6555, e-mail: asa.ratirat@gmail.com

หรือที่ บริษัท อัลทิเมท พร๊อพเพอร์ตี้ คอร์ปปอเรชั่น จำกัด คุณกัลช์ฎาภรณ์ ศิริเยี่ยม โทร 02 158 9222 # 555, e -mail: marcom.upitv@gmail.com,  www.asa-re.com

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/asafanpage/