aged society

เปิดราคา 5 บ้านพักคนชรา เตรียมตัวไว้ อุ่นใจยามเกษียณ

เป็นที่ทราบกันดีว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยจากสถิติพบว่าในปี 2565 มีจำนวนผู้สูงอายุถึง 12,519,926 คน หรือคิดเป็น 18.94% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ 66,090,475 คน โดยแบ่งเป็นผู้สูงอายุเพศชายจำนวน 5,512,223 คน และผู้อายุเพศหญิงจำนวน 7,007,703 คน

และแน่นอนว่าเมื่อประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้อายุเช่นนี้ หลาย ๆ คนก็เริ่มวางแผนสำหรับวัยเกษียณให้กับตนเองไว้ล่วงหน้า ซึ่งรวมไปถึงการวางแผนสำหรับที่พักอาศัยด้วย เนื่องจากหลาย ๆ คนมองว่าชีวิตหลังเกษียณไม่ได้ต้องการเพียงแค่ที่พักอาศัยเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องรวมไปถึงการมีผู้ดูแลยามเจ็บไข้ได้ป่วย, การได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีในยามเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือการมีพื้นที่ที่เอื้อสำหรับกิจกรรมในช่วงวัยดังกล่าว นอกจากนี้ ยังอาจมองไปถึงการมีสังคมของคนในกลุ่มวัยเดียวกันเพื่อได้มีช่วงเวลาที่สามารถแลกเปลี่ยนเรื่องราว รวมถึงทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างเหมาะสม

ด้วยปัจจัยดังกล่าว ทำให้ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ หรือที่เรามักจะได้ยินกันจนชินหูในชื่อเรียก ‘บ้านพักคนชรา’ เป็นอีกหนึ่งที่พักอาศัยทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุที่กำลังได้รับความสนใจสำหรับผู้คนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก และด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทำให้ไม่เพียงแค่ที่พักอาศัยในรูปแบบของบ้านพักคนชราเท่านั้นที่ได้รับความสนใจ แต่ยังรวมไปถึงที่พักอาศัยประเภท ‘คอนโด’ ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะอีกด้วย โดยในวันนี้ Business+ ได้ทำการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นทั้งในส่วนของราคา, ประเภทที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกของ ‘บ้านพักคนชรา’ และ ‘คอนโดสำหรับผู้สูงวัย’ โดยได้หยิบยกมาอย่างละ 5 โครงการ ดังนี้

aged society

บ้านพักคนชรา

1.บ้านบางแค

ที่ ‘บ้านบางแค’ เปิดรับผู้สูงอายุทั้งเพศชายและหญิง สัญชาติไทย ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีความสมัครใจที่จะเข้าพัก โดยที่นี่มีบริการด้านการรักษาพยาบาล โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งยังมีการฝึกสอนงานประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถประกอบรายได้เพิ่มได้ หากมีความจำเป็นจะมีเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์และนักกฎหมายให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวก ทั้งนี้ ‘บ้านบางแค’ เปิดรับผู้สูงอายุ 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ 1. กลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดี มักจะเป็นกลุ่มที่สมัครใจเข้ามาเอง 2. กลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง โดยอาจมีการใช้อุปกรณ์บ้าง หรือมีผู้ดูแลในบางเรื่อง 3. กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาล หรือเป็นผู้ป่วยที่มาจากกลุ่มที่ 1 และ 2 ที่สภาพร่างกาย และสุขภาพเสื่อมตามกาลเวลากลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง โดย ‘บ้านบางแค’ เปิดรับผู้สูงอายุทั้งในรูปแบบเข้าพักฟรีและแบบชำระเงิน

สำหรับห้องพักของที่นี่ แบ่งเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

  1. ประเภทสามัญ เป็นแบบห้องพักรวม โดยผู้สูงอายุที่อาศัยในห้องพักประเภทนี้ ไม่ต้องเสียค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น แต่จะต้องเป็นผู้สูงอายุที่ทางบ้านบางแคประเมินแล้วว่ามีความจำเป็น ต้องรีบให้ความช่วยเหลือ คือ ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู, ฐานะยากจน, ไม่มีที่อยู่อาศัย, อยู่กับครอบครัวแล้วไม่มีความสุข, ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ แต่จะต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง, ไม่มีความพิการทุพพลภาพ หรือจิตฟั่นเฟือน และต้องไม่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญา
  2. ประเภทเสียค่าบริการแบบหอพัก โดยมี 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. ห้องเดี่ยว เสียค่าบริการคนละ 1,500 บาท/เดือน 2. ห้องคู่ เดือนละ 2,000 บาท สำหรับห้องพักประเภทนี้จะมีค่าน้ำประปาเดือนละ 100 บาท/คน และค่าไฟฟ้า ซึ่งคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
  3. ประเภทพิเศษ (บังกะโล) เป็นบ้านเดี่ยวที่ปลูกสร้างตามแบบแปลนที่กำหนดในที่ดินของศูนย์พัฒนาฯ โดยผู้ปลูกสร้างสามารถพักอาศัยอยู่ได้จนถึงแก่กรรม ทั้งนี้ สำหรับที่พักแบบพิเศษ ผู้เข้าพักจะต้องชำระค่าบำรุงแรกเข้าเป็นเงิน 300,000 บาท เพื่อนำเงินดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมบังกะโลที่จะเข้าพัก และต้องชำระค่าบริการรายเดือน จำนวน 1,500 บาท/เดือน กรณีพักคนเดียว และชำระ 2,000 บาท/เดือน กรณีเข้าพัก 2 คน เช่น คู่สามีภรรยา หรือพี่น้องเพศเดียวกัน นอกจากนี้ ผู้เข้าพักต้องชำระค่าน้ำประปาเดือนละ 100 บาท/คน และค่าไฟฟ้าคิดค่าใช้จ่ายตามจริง

 

  1. เอลเดอร์ลี่คลับ เนอร์สซิ่งโฮม

โดย ‘เอลเดอร์ลี่คลับ เนอร์สซิ่งโฮม’ รับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ โดยมีบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น มีอาหารให้ครบทั้ง 3 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ มีเจ้าหน้าที่ดูแลด้านการทำความสะอาด อาบน้ำ และกิจกรรมกายภาพบำบัด ด้วยทีมงานมืออาชีพ สำหรับห้องพักของที่นี่แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1.ห้องพักรวม โดยห้องพักประเภทนี้มีทั้งแบบรายวันและรายเดือน มีอัตราค่าบริการอยู่ที่ 16,000 บาท/เดือน (ตามอาการ) หรือ แบบรายวัน 1,000 บาท/วัน (ขั้นต่ำ 7 วัน) 2. VIP ห้องพักคู่ มีทั้งแบบรายเดือน 25,000 บาท/เดือน และรายวัน 1,500 บาท/วัน (ขั้นต่ำ 7 วัน) 3. VIP 1 ห้องพักเดี่ยว 50,000 บาท/เดือน 4. VIP 2 ห้องพักเดี่ยว 40,000 บาท/เดือน

 

  1. คุณตาคุณยาย เนอร์สซิ่งโฮม

‘ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุคุณตาคุณยายเนอร์สซิ่งโฮม’ รับดูแลผู้สูงอายุทั้งผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคที่ต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง มีเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง โดยห้องพักของที่นี่แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ห้องรวม 18,000 บาท/เดือน 2. ห้องเดี่ยว มีห้องน้ำในตัว พร้อมแอร์ ค่าบริการ 28,000 บาท/เดือน

 

  1. เถาจือโฮม

บ้านพักผู้สูงอายุ ‘เถาจือโฮม’ รับดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ทั้งช่วยเหลือตัวเองได้และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ทั้งระยะสั้นหรือระยะยาว โดยพยาบาลวิชาชีพ, ผู้ช่วยพยาบาล และพี่เลี้ยงผู้ดูแล สำหรับอัตราค่าบริการรายเดือนสำหรับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ ประกอบด้วย 1.ห้องพักรวม ราคา 20,000 บาท/เดือน 2.ห้องพักคู่ราคา 23,000 บาท/เดือน 3.ห้องพักเดี่ยว ราคา 25,000 บาท/เดือน ส่วนห้องพักสำหรับผู้ป่วยพักฟื้นหรือผู้ป่วยติดเตียง มีอัตราค่าบริการ ดังนี้ 1.ห้องพักฟื้นรวม 3 เตียง, 5 เตียง เริ่มต้น ราคา 30,000 บาท/เดือน 2.ห้องพักฟื้นพิเศษ 1 เตียง เริ่มต้น ราคา 35,000 บาท/เดือน

 

  1. ดิษฐ์ราเนอร์สซิ่งโฮม

ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ ‘ดิษฐ์ราเนอสซิ่งโฮม’ บริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น โดยมีทีมงานบริบาลให้การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นตลอด 24 ชั่วโมง โดย ‘ดิษฐ์ราเนอสซิ่งโฮม’ มีทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ สาขาปิ่นเกล้า, สาขาเจริญนคร และสาขาพระราม 2 สำหรับประเภทห้องพัก แบ่งออกเป็น 1.ห้องรวม 8 เตียง 26,000-30,000 บาท/เดือน หรือ รายวัน 1,400-1,800 บาท/วัน 2.ห้องรวม 6 เตียง 28,000-42,000 บาท/เดือน หรือ 1,800-3,000 บาท/วัน 3.ห้องรวม 4 เตียง 30,000 บาท/เดือน หรือ รายวัน 2,000 บาท/วัน 4.ห้อง Feed รวม ราคา 32,000 บาท/เดือน หรือ 2,200 บาท/วัน 5.ห้องคู่ 35,000 บาท/เดือน หรือ รายวัน 2,500 บาท/วัน 6.ห้องเดี่ยว ราคา 42,000-50,000 บาท/เดือน หรือ รายวัน 3,000-4,000 บาท/วัน ทั้งนี้ ราคาห้องพักแต่ละประเภทแตกต่างกันไปในแต่ละสาขา

สำหรับเนื้อหาด้านผลกระทบในแง่มุมต่าง ๆ และประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับสงคมผู้สูงอายุอื่นๆ ‘Business+’ จะมานำเสนอในคอนเทนต์ไปกับแคมเปญพิเศษ “The Coming of a Hyper-aged Society” เฒ่าทันความสูงวัย ก่อนไทยเข้า Hyper-Aged ซึ่งสามารถรอติดตามอ่านกันได้ที่แฟนเพจ และเว็บไซต์ของ Business+https://www.thebusinessplus.com/hyper_aged/?version=Bplus1

ที่มา : กรมกิจการผู้สูงอายุ, banbangkhae, eldercarethailand, aryuwatnursinghome, awoosoเขียนและเรียบเรียง : เพชรรัตน์ แสงมณี

ติดตาม Business+ ได้ที่ : https://www.thebusinessplus.com/

Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS

IG ได้ที่ : https://www.instagram.com/businessplus.thailand/

#Businessplus #Business+ #นิตยสารBusinessplus #บ้านพักคนชรา #อาวุโส #สูงวัย #ผู้สูงอายุ #NursingHome #เนอร์สซิ่งโฮม