4 คาถาสู่หนทางรวย

เมื่อ Thanachart Rethink คิดใหม่ ใช้เงินเป็น เห็นความสุข เป็นแคมเปญการตลาดระยะยาว ที่มุ่งเน้นเจาะกลุ่มคนวัยทำงาน เพื่อความมุ่งหมายในการเตือนสติให้ฉุกคิด และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมกับรายได้ และรู้จักคิดก่อนที่จะใช้จ่าย โดยแคมเปญนี้ มุ่งเน้นสร้างวินัยการเงิน 4 ด้าน ได้แก่

 รู้จักใช้เงิน มุ่งให้ลูกค้าและสังคมรู้จักคิดก่อนที่จะใช้จ่ายเงินในการซื้อสินค้าทุก ครั้ง ว่าสินค้าที่ซื้อนั้น ซื้อเพราะ “ความจำเป็น” หรือซื้อเพราะ “ความอยากได้” ซึ่งจะทำให้สามารถลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลง รวมถึงการรู้จักซ่อมแซมรักษาสิ่งของให้ใช้ได้นาน และนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งจะทำให้มีเงินเหลือเพิ่มขึ้น

รู้จักวางแผน วินัยการเงินที่ดีจะต้องรู้จักการวางแผนการเงิน การจัดสรรรายได้และรายจ่ายอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีเงินพอใช้จ่าย และเหลือส่วนหนึ่งไว้เก็บออม

 รู้จักกู้ยืม การกู้ ยืมเป็นหนึ่งในวินัยการเงินที่เปราะบางมากของคนไทย เพราะการกู้เงินเกินตัวทำให้เกิดปัญหาการเงินระยะยาวได้ ฉะนั้น ธนาคารธนชาตจึงสอนให้คิดในเรื่องสินทรัพย์และหนี้สิน รู้จักการใช้เงินแต่พอดี และกู้ยืมเงินในยามจำเป็นเท่านั้น

 รู้จักเก็บออมและรู้จักลงทุน การเก็บออมเงิน คือหนทางของการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต การออมเงินตั้งแต่วัยเด็ก จะทำให้เงินมากกว่า 1 ล้านบาทในวัย 40 ปีได้ ขณะที่การลงทุนจะช่วยเพิ่มความมั่งคั่ง และต่อยอดให้เงินที่เก็บออมนั้นเพิ่มมูลค่ามากขึ้น

และหากใครปฏิบัติตามทั้ง 4 ประเด็นนี้ได้อย่างครบครัน The BusinessPlus รับรองว่าคุณจะรวย ! อย่างแน่นอน