Home / HAPPENING / ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 20

ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 20

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีส่งมอบผ้าห่มในโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 20ภายใต้แนวคิด BEYOND THE GREEN BLANKET… A SUSTAINABLE COMMUNITY OF GIVING ผ่านความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย และกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรจากหลายภาคส่วน

โดยผ้าห่ม  200,000 ผืน จะถูกส่งผ่านไปให้กับประชาชนในพื้นที่ 15 จังหวัดภาคเหนือและอีสาน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ โดยวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ คาราวานไทยเบฟจะออกเดินทางแจกผ้าห่มเป็นจุดแรกที่โรงเรียนบ้านแม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ฐาปน สิริวัฒนภักดี กล่าวรายงานว่า สำหรับการดำเนินโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ในปีที่ 20 นี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ผสานความร่วมมือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่สน สานต่อความตั้งใจเพื่อพี่น้องชาวไทยอย่างต่อเนื่อง กับโครงการ”ไทยเบฟ …รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 20 ภายใต้ แนวคิด BEYOND THE GREEN BLANKET …ASUSTAINABLE COMMUNITY OF GIVING “มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน” โดยส่งมอบผ้าห่ม 2 แสนผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบภัยหนาวให้กับพี่น้องประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

โดยบริษัทฯ ร่วมกับ ปภ. ลงสำรวจพื้นที่สำหรับการแจกผ้าห่มในจังหวัดต่างๆ เรียบร้อยแล้ว โดยจะดำเนินการมอบผ้าห่มให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2562 จำนวน 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” นับตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 20 แล้วด้วยการมอบ “ผ้าห่มผืนเขียว”ปีละสองแสนผืน

ซึ่งนับถึงปัจจุบันกว่า 4 ล้านผืน ได้แจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยหนาว ครอบคลุม 45 จังหวัดทั่วไทย 574 อำเภอ 52,367 หมู่บ้าน พร้อมกับมอบโอกาสในการช่วยเหลือด้านต่างๆ ทั้งการษึกษา กีฬา และสาธารณสุข รวมทั้งการช่วยเหลือในความเดือดร้อนด้านอื่น ๆ ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย แผ่นดินไหวในต่างแดน เช่นในประเทศเนปาล และญี่ปุ่น อีกด้วย ด้วยปณิธานแห่งการ “ให้” และก่อให้เกิดเป็นแรงใจที่หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งมอบความอบอุ่นในครั้งนี้

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวขอบคุณบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรเครือข่าย ที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง”นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” โดยกล่าวว่า ตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมพิธีรับมอบผ้าห่มในครั้งนี้

ซึ่งบริษัทไทยเบฟฯ และพันธมิตร มีจิตใจดีงามที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่ยังมีความทุกข์ยาก ในนามของกระทรวงมหาดไทย ขอชื่นชมการดำเนินการของบริษัทฯ ที่ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด ทั้งในด้านสาธารณสุข เช่น การก่อตั้งมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ นอกจากนี้ยังสนับสนุนช่วยเหลือด้านสาธารณภัยต่าง ๆ รวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านเศรษฐกิจฐานราก ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับภาครัฐคามโครงการสานพลังประชารัฐ ผ่านทาง บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมากในระดับพื้นที่ ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ในรูปแบบ “วิสาหกิจเพื่อชุมชน และสังคม” ควบคู่ไปกับการดูแลพี่น้องเกษตรกร โดยยึดถือหลักที่ว่า ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

พลเอก อนุพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ขอขอบคุณในความร่วมมือของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรที่ได้แบ่งปันความห่วงใยผ่านโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ซึ่งผ้าห่มเหล่านี้มิใช่เป็นเพียงมูลค่าแต่เป็นความเอื้ออาทร และความห่วงใยที่มอบให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” และกิจกรรมดี ๆ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาว และสังคมตลอดไป