อีสท์วอเตอร์รักษ์น้ำปีที่ 4 ยังเน้นให้เยาวชนเป็นผู้นำรักษาแหล่งน้ำ

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ดำเนินโครงการเครือข่ายอีสท์ วอเตอร์รักษ์น้ำ ในปีนี้ ซึ่งถือว่าจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยเยาวชนที่ผ่านการเข้าค่ายนี้จะสามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำได้เบื้องต้น และถือเป็นสมาชิกเครือข่ายอีสท์ วอเตอร์ รักษ์น้ำ มีหน้าที่ดูแลแหล่งน้ำในชุมชน และเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้สู่ชุมชนต่อไป

โดยการดำเนินงานในครั้งที่ผ่านมาพบว่าคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ที่ได้เข้าไปดำเนินการมีคุณภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน เนื่องจากเยาวชนเหล่านี้กลายเป็นกลไกสำคัญที่จะเชื่องโยงประสานความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นและชุมชนที่จะมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรน้ำ และยังเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพดีอย่างต่อเนื่อง

โครงการเครือข่ายอีสท์ วอเตอร์ รักษ์น้ำ ปีล่าสุดนี้ได้นำเยาวชนรุ่นใหม่กว่า 80 ชีวิตร่วมกันขับเคลื่อนติดต่อกัน เพื่อเดินหน้าขยายเครือข่ายเยาวชนร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยใช้กิจกรรมค่ายเยาวชนปลูกฝังและเป็นฐานให้ความรู้ในมิติที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ร่วมกันเฝ้าระวังและดูแลรักษาแหล่งน้ำให้คงอยู่กับชุมชน โดยมุ่งหวังให้เยาวชนเหล่านี้เป็นแกนนำสำคัญเพื่อรักษาแหล่งน้ำในพื้นที่ของตนเอง พัฒนาไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในระดับชุมชนและท้องถิ่น

และที่สำคัญยังคงเอกลักษณ์ในการเสริมความรู้เรื่อง “น้ำ” ผ่านการเข้าค่ายเยาวชน ฝึกทักษะความเป็นผู้นำที่ต่อยอดมาจากโครงการค่ายผู้นำเยาวชนอนุรักษ์น้ำ หรือ East Water Young Leader Camp ที่จัดมาตั้งแต่ปี 2551 ส่วนการดำเนินงานยังคงเน้นการขยายเครือข่ายในพื้นที่แหล่งน้ำต้นทุนโดยมีเป้าหมายทั้งอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ อ่างเก็บน้ำประแสร์ แม่น้ำบางปะกง และแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยในปีนี้จัดขึ้น ณ ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

โดยอีสท์วอเตอร์ มุ่งหวังให้โครงการเครือข่ายอีสท์ วอเตอร์รักษ์น้ำ เป็นแหล่งรวมความรู้วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำและการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำท้องถิ่น สำหรับการคัดเลือกเยาวชนร่วมกิจกรรมนั้นจะคัดเลือกจากผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6 หรือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และเยาวชนที่เคยร่วมกิจกรรมตรวจคุณภาพน้ำกับศูนย์เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง หรือกลุ่มนักรบสิ่งแวดล้อม/นักสืบสายน้ำ

ตลอดโครงการได้รับการประสานความร่วมมือกันกับกลุ่มนักรบสิ่งแวดล้อมและนักสืบสายน้ำ จ.ฉะเชิงเทรา และศูนย์เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเข้าสู่วัฐจักรของน้ำ การดูแลรักษาและตรวจสอบสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกเยาวชน ให้รู้จักรัก หวงแหน และใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าสูงสุด อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำและเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน