ห้องสุขสโมสร

หอการค้าไทย ร่วมส่งมอบแบบ ห้องสุขสโมสร สำหรับแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งมอบแบบ ห้องสุขสโมสร สำหรับแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ

หอการค้าไทย ร่วมกับ SCG การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งมอบ ห้องสุขสโมสร ซึ่งจะเป็นต้นแบบสำหรับแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ

ห้องสุขสโมสร
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวความร่วมมือการส่งมอบแบบ ห้องสุขสโมสร สำหรับแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ เพื่อการใช้ประโยชน์ห้องน้ำสาธารณะที่มีความสะอาดสำหรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ห้องสุขสโมสร

ห้องสุขสโมสร
ภายในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย คุณพาษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่SCG ,คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และรศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และคุณมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ SME เพื่อร่วมแถลงข่าวพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งมอบ ห้องสุขสโมสร สำหรับแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ เมื่อวันพฤกหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย