สุดเจ๋ง! BIDC Awards 2017 รางวัลผลงานและต้นแบบแห่งปีของวงการดิจิทัลคอนเทนต์ไทย

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)หรือ TCEB กับ สมาคมทางด้านดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ประกอบด้วย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์เกมไทย (TGA) สมาคมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย (DCAT) สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (e-LAT) สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) และสมาคมธุรกิจบางกอก เอซีเอ็มซิกกราฟ (BASA) จัดงานมอบรางวัล BIDC Awards 2017 ในงาน Bangkok International Digital Content Festival 2017” ให้แก่หน่วยงานหรือผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นด้านการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์สาขาต่าง ๆ ในรอบปี เพื่อเป็นต้นแบบในอุตสาหกรรมซอฟแวร์ไทยและดิจิทัลคอนเทนต์ หวังกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดความสำเร็จในอนาคต

สำหรับรางวัล BIDC Awards 2017 ประกอบด้วย ผลงานทางด้านเกมมี รางวัล ดังนี้

 • รางวัล Excellence in Design ได้แก่ ผลงานเกม Water Me Please ของ Kira Games

 • รางวัล Excellence in Visual Art ผลงานเกม Puzzle Guardians โดย Miryn innovation

 • รางวัล Excellent Mobile Game of the Year ผลงานเกม Puzzle Guardians โดย Miryn innovation

 • รางวัล Excellent Game of the Year (PC/MAC/Console/Handheld/Web) ได้แก่ เกม Araya โดย Mad Virtual Reality Studio

 • รางวัล Developer Choice Award ได้แก่ ผลงานเกม Araya โดย Mad Virtual Reality Studio

  ดีป้า

รางวัลทางด้านการออกแบบคาแรคเตอร์ มีทั้งหมด รางวัล ดังนี้

 • Best Character Usage for Social and Digital Media ได้แก่ ปังปอนด์ โดย วิธิตา แอนนิเมชั่น

 • Best Character for Commercial Use ได้แก่ Blink Blink for Bangkok Bank โดย Big Brain Pictures

 • Popular Vote of Best Character ได้แก่ ปังปอนด์ โดย วิธิตา แอนนิเมชั่น

 • Character of the Year ได้แก่ Shew Sheep (ชูชีพโดย Liffolab

  ดีป้า

ขณะที่างวัลด้าน Graphic Animation ทั้งด้านภาพยนตร์ การ์ตูน และ ละคร ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกตัดสินจากองค์ประกอบด้านความสร้างสรรค์ ความสวยงาม รายละเอียดของ Graphic Design มี รางวัล ดังนี้

 • Best Animated Character in Commercial ได้แก่ Riku ผลงานจาก วิธิตา แอนนิเมชั่น

 • Best VFX in Commercial ได้แก่ AIS One Network ผลงานจาก Digital Magic Group

 • Best Design in Animation/VFX/Motion Graphics ได้แก่ผลงาน Mercedes Benz Motor Show 2016 ผลงานโดย Tomogram Studio and YGG Drazil Group

 • Best Animation Series ได้แก่ Blink Blink ผลงานของ Big Brain Pictures

 • Best VFX in Motion Pictures ได้แก่ Khunpan (ขุนพันธ์ผลงาน Zurreal Studio

 • Best VFX in Thai Drama TV ได้แก่ Chart Payak (ชาติพยัคฆ์ผลงานของ Human Farm VFX Studio

 • Best Short Animation ได้แก่ NINE ผลงานโดย The Monk Studios

  ดีป้า

ในส่วนของ BASA Award ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับงานวิจัยที่ทำผลงานออกมาเป็นประโยชน์และทรงคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ก็มีสิทธิได้ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ได้เช่นเดียวกัน โดยมีรางวัลดังนี้

 • Educator Achievement Award ได้แก่ IBM Thailand Co.,Ltd. สำหรับรางวัล Educator Achievement Award พิจารณาคัดเลือกบุคคล หรือ องค์กรเข้ารับรางวัลโดยเป็นผู้มี คุโณปการ หรือมีผลงานที่สามารถจูงใจและโน้มน้าวผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ และเทคนิคอินเทอร์แอคทีฟ (Computer Graphics & Interactive Techniques) มีผลงานที่ เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อชุมชนและสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

 • Professional Practice Award ได้แก่ คุณนิธิพัฒน์ สมสมาน ซึ่งเป็นที่คัดเลือกบุคคล ผู้มีคุโณปการหรือมีผลงานด้าน Computer Graphics และ Interactive Techniques ที่เป็นที่ยอมรับ และ เป็นบุคคลที่อุทิศตนเพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม และด้านการศึกษาด้าน Computer Graphics และ Interactive Techniques มาอย่างต่อเนื่อง

 • Best Researcher Award ได้แก่ รศ.ดร.ณัฐชา เดชดำรง เป็นรางวัลที่ได้พิจารณาคัดเลือกนักวิจัยมีผลงานวิจัยดีเด่นด้าน Computer Graphics และ Interactive Techniques ในประเทศไทย ที่มีคุณสมบัติของนักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสม ให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของ นักวิจัย

 • Young Researcher Award ได้แก่ ดร.วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลา ปี โดยมีความสนใจและชำนาญในการสร้างผลงานวิจัยในด้าน Human Computer Interaction or HCI และด้าน Interactive and Game Development โดยผลงานที่มีความน่าสนใจ ได้แก่ผลงานชื่อ The Elderly Therapeutic Strategies in Game Based Learning

  ดีป้า

สำหรับรางวัล Young Researcher Award พิจารณาคัดเลือกนักวิจัยหรือกลุ่มผู้วิจัยที่มีคุณสมบัติของนักวิจัยและจริยธรรมตามที่สภาวิจัยกำหนดมีผลงานวิจัยดีเด่นด้าน Computer Graphics และ Interactive Techniques ในช่วงเวลาไม่เกิน ปี และไม่เคยได้รับรางวัล Best Researcher Award มาก่อน

 • Best Student Publication Award ได้แก่ นายทรงวุฒิ เจียมศรีสุคนธ์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลงาน การสร้างโครงสร้างตาข่ายแบบสี่เหลี่ยม มิติจากการวาด เพื่อสร้างอาวุฒิมีคมที่มีช่องว่าง” ถูกเผยแพร่ในวารสาร Thai Journal of Science and Technology ซึ่งรางวัลนี้พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยด้าน Computer Graphics และ Interactive Techniques ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่คงสภาพอยู่ในสถาบันการศึกษาในช่วง พ.. 2559-2560 ในทุกระดับชั้น ในสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยเป็นผลงานที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย และมีการเผยแพร่ผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 • Best Student Technical Project Award รางวัลนี้มาเป็นทีม ดังนี้

นายคามิน กลยุทธสกุล นายเจษฎา ตรีรุ่งกิจ นายปริเมธ วงศัตยนนท์ นายอาชัญ สุนทรอารมณ์ และนายพงศธร สันติวัฒนกุล จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัล Best Student Technical Project Award พิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมด้าน Computer Graphics และ

Interactive Techniques ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่คงสภาพอยู่ในสถาบันการศึกษาในช่วง พ.. 2559-2560 ในทุกระดับชั้น ในสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยเป็นผลงานที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย และเสร็จสมบูรณ์แล้ว

 • Best Student Art & Design Project Award รางวัลนี้มาเป็นทีม ดังนี้

นายภูริณัฐ ก๋าใจ และนางสาวสุวจี สมจรรยา นายหรรษธร พรงาม คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต

จากผลงาน Stop Motion สำหรับรางวัลนี้พิจารณาคัดเลือกผลงานการออกแบบเชิงศิลป์ด้าน Computer Graphics และ Interactive Techniques ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่คงสภาพอยู่ในสถาบันการศึกษาในช่วง พ.. 2559-2560 ในทุกระดับชั้น ในสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยเป็นผลงานที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย และเสร็จสมบูรณ์แล้ว