Home / HAPPENING / สถานศึกษาทั่วประเทศ “ตบเท้า MOU” มทร.ธัญบุรี รับสิทธิ์โควต้า

สถานศึกษาทั่วประเทศ “ตบเท้า MOU” มทร.ธัญบุรี รับสิทธิ์โควต้า

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ตัวแทน มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษากว่า 60 แห่ง เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ทั่วประเทศไทย

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทางด้านวิชาการ และด้านการพัฒนานักศึกษา ให้บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ร่วมมือกันพัฒนาระบบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับสาขาวิชา ได้มีโอกาสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ใน มทร.ธัญบุรี

สำหรับการลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 60 แห่ง ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้จัดสรรโควต้าให้กับโรงเรียนและวิทยาลัย ที่ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วย โดยปีการศึกษาที่ผ่านมามีโรงเรียนและวิทยาลัย ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยไปแล้วกว่า 200 แห่ง

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนและวิทยาลัยที่ประสงค์จะร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับทาง มทร.ธัญบุรี สามารถติดต่อได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี โทร.0-2549-3613-5