ภาษี

ภาษีนี้…ใครบ้างต้องจ่าย

กรมสรรพกรประกาศให้ผู้เงินได้ต้องยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมา ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561

ผู้มีเงินได้ มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  • ภ.ง.ด. 90 ใช้ยื่นกรณี มีเงินได้พึงประเมินทุกประเภท โดยมีกำหนดเวลายื่น มกราคม – มีนาคม ของปีภาษีถัดไป
  • ภ.ง.ด. 91 ใช้ยื่นกรณีมีเฉพาะเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1ม.40(1) ประเภทเดียว โดยมีกำหนดเวลายื่นเดือน มกราคม – มีนาคม ของปีภาษีถัดไป
  • ภ.ง.ด. 93 ใช้ยื่นกรณี มีเงินได้ขอชำระภาษีล่วงหน้า กำหนดเวลายื่น ก่อนถึงกำหนดเวลาการยื่นแบบตามปกติ
  • ภ.ง.ด. 94 ใช้ยื่นกรณี ยื่นครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้พึงประเมินเฉพาะประเภทที่ 5,6,7 และ 8 กำหนดเวลายื่น กรกฎาคม – กันยายน ของปีภาษีนั้น
  • ภ.ง.ด. 95 ใช้ยื่นกรณี คนต่างด้าวผู้มีเงินได้จากการาจ้างแรงงานจากสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค กำหนดเวลายื่น มกราคม – มีนาคม ของปีภาษีถัดไป

จากการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2560 โดยสามารถหักค่าใช้จ่ายเพิ่มได้ 100,000 บาท และใครที่มีเงินเดือนไม่ถึง 26,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี การปรับโครงสร้างภาษีนี้อาจทำให้ใครหลายคนมีเงินไว้ใช้จ่ายมากขึ้น

 

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามี 2 ระยะ คือ

  1. “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี” เป็นการยื่นแบบแสดงรายการเงินได้เฉพาะเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5,6,7 หรือ 8 ที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนไม่ว่าจะมีเงินได้ประเภทอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม โดยยื่นภายในเดือนกันยายนของปีภาษีนั้น และภาษีที่เสียนี้นำไปเป็นเครดิตหักออกจากภาษีสิ้นปีได้
  2. “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี” เป็นการยื่นแบบแสดงรายการเงินได้พึงประเมินที่ได้รับแล้ว ในระหว่างปีภาษี โดยยื่นภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป

ภาษีใครบ้างต้องจ่าย

 

ใครบ้างที่ต้องยื่นแบบ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560 

กรมสรรพากรกำหนดไว้ว่าผู้ที่มีเงินได้ทุกคนถึงแม้มีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี ก็มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายได้ด้วยเช่นกัน บุคคลเหล่านั้น ได้แก่

คนโสด

– หากมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) เพียงประเภทเดียว จะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 120,000 บาท

– หากมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) และมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย หรือกรณีมีเฉพาะเงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน จะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 60,000 บาท

คู่สมรส

– หากมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน มีเงินเดือน, ค่าจ้าง เพียงประเภทเดียว จะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 220,000 บาท

– หากมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน มีเงินเดือน, ค่าจ้าง และมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย หรือกรณีมีเฉพาะเงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงานจะต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 120,000 บาท

การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 91 ผ่านทาง web site ของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th 

หรือ Rd smart ta