Home / MANAGEMENT & STRATEGIES / GOVERNANCE / ‘ปริญญาเอก’ สาขานวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

‘ปริญญาเอก’ สาขานวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Executive talk
‘ปริญญาเอก’ สาขานวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประตูการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21

โมเดลใหม่ ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) บนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” กับแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของคนและองค์กร และหนึ่งพันธกิจเพื่อขยับฐานะไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สาขานวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ ประตูการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21

ดร.ธนพล ก่อฐานะ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ผู้ผ่านประสบการณ์และคร่ำหวอดในแวดวงธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งสายพลังงาน ไอที และอื่น ๆ ผ่านทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว รวมถึงการล้มละลายในวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 แต่ด้วยความมุ่งมั่นจึงกลับมาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และเริ่มสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่จนประสบความสำเร็จจนถึงปัจจุบัน จึงต้องการจะนำประสบการณ์เหล่านั้นมาแบ่งปันให้กับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในการทำงานหรือธุรกิจ

ดร. ธนพลกล่าวว่า เป้าหมายของหลักสูตรนี้ ได้แก่ ข้าราชการในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง เพื่อช่วยเพิ่มและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ส่งผลให้ประเทศไทยเติบโตได้อย่างมีศักยภาพ

“ผมจบปริญญาเอกจากที่นี่ จึงอยากพัฒนาหลักสูตรที่นี่ให้มีความเป็นเลิศ มีความเจาะลึกทั้งแนวปฏิบัติ การบริหาร การวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาที่จบออกไปสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ เป็นผู้นำขององค์กร หน่วยงาน และธุรกิจได้ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน นำองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน”

img_2876 1478678657023 1478678659126

ดร.ธนพล ก่อฐานะ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ความโดดเด่นของหลักสูตรนี้
ดร.ธนพลกล่าวว่า 5 จุดเด่นของหลักสูตรนี้จะมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดนักศึกษาคุณภาพสูง โดยตามแผนหลักสูตร 3 ปี ตามเป้าหมาย Output ที่เกิดขึ้น นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรนี้จะมีบทบาทในหลาย ๆ มิติ นั่นเพราะเกิดจากการพัฒนาทักษะความสามารถระดับสากล จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย

เราให้ความสำคัญกับองค์ประกอบทุกด้าน เพื่อให้หลักสูตรนี้มีความโดดเด่นในทุกมิติ ได้แก่ 1. สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เน้นหลักสูตรที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับกฎระเบียบและมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

2. คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ล้วนเป็นคณาจารย์ที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียง มีความเป็นเลิศในด้านนวัตกรรม การบริหาร ทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และภาคธุรกิจ อาทิ ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ, ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์, ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์, รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ เป็นต้น

dsc_3581 ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ    img_4421 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

dscf4627ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  14877757_10207660852102325_371252447_n รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
3. ทีมผู้บริหารหลักสูตร อาทิ ดร.ธนพล ก่อฐานะ, ดร.ศุภรา เจริญภูมิ, ผศ.ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา, ดร.ฉัตรแก้ว ฮาตระวัง และ ดร.บุญไทย แก้วขันตี เป็นทีมงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานจริง มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ พร้อมให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด

4. การปรึกษาและความช่วยเหลือ เรามี กระบวนการที่จะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้แก่นักศึกษา ทั้งด้านงานวิจัยหลังจากจบหลักสูตรด้านทฤษฎีใกล้ชิด เพื่อให้นักศึกษาสามารถผลิตงานวิจัยให้มีความคืบหน้าทุกสัปดาห์ เพื่อให้สามารถจบหลักสูตรได้ตามระยะเวลาที่กำหนด (เป้าหมาย 3 ปี)

5. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ หลักสูตรนี้ได้วางกรอบให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล และรองรับสู่ความเป็นสากล เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ทางด้านภาษาอังกฤษ ไปจนถึงการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปรัชญาหลักสูตร คือ ภูมิปัญญา ภูมิธรรม ภาวะผู้นำ และพัฒนาสังคม

จุดเด่น• เชื่อมโยงกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0• การศึกษาในศตวรรษที่ 21• พัฒนาแนวคิดผู้ปฏิบัติงานในด้านนวัตกรรมการจัดการ• พัฒนาผู้บริหารให้มีความคิดที่ล้ำเลิศและบริหารอย่างสง่างาม• เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการองค์ความรู้อย่างหลากหลาย

หลักสูตรนี้ควบคุมมาตรฐานโดยอธิการบดี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย และ ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาที่ ก.พ. รับรอง
2. มีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS, CU-TEP หรือ TU-GET
3. มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ทำงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับปริญญาโท
4. มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่องานวิจัยในระดับปริญญาเอก
5. หากไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 2 ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย

• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 37 ชั้น 1 หรือเลขานุการหลักสูตร : คุณเย็นจิต คงปาน โทร. 02-160-1182 มือถือ 081-362-7403 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เปิดเทอม มกราคม 2560