Home / Lifestyle / Health / ธุรกิจสปา กับโอกาสเติบโตในอนาคต
สปา

ธุรกิจสปา กับโอกาสเติบโตในอนาคต

เมื่อกล่าวถึงกระแสการบริโภคเพื่อความงามและสุขภาพ จะเห็นว่าประเทศไทยพาตัวเองไปหาเส้นทางธุรกิจนี้มากขึ้น จากสินค้ากลุ่มสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health and Wellness) เพื่อตอกย้ำให้เห็นภาพว่า ประเทศไทยกำลังไต่เส้นทางของ S Curve ตามเมกะเทรนด์ของโลกไปแล้ว


หนึ่งในโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ และธุรกิจบริการผู้สูงอายุสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจบริการไทย

ภายใต้ข้อตกลง AFAS ปีงบประมาณ 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งรวบรวมผู้ประกอบการธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ และธุรกิจบริการผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 200 ราย เข้ารับการพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จนได้ผู้ประกอบการที่ผ่านคัดเลือกและอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ

แน่นอนว่าธุรกิจการค้าบริการกลุ่มดังกล่าว เมื่อประเมินศักยภาพกับโอกาสขยายตัวทางการตลาด ต้องบอกว่า ยังมีอีกมากตาม Mega Trend ที่จะเป็นปัจจัยเสริมให้ธุรกิจทั้ง 3 ธุรกิจมีอนาคตที่สดใส ได้แก่

1. สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) ที่มีจำนวนผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าในปี 2557 ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงวัยจำนวนกว่า 10 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.90 ของประชากรทั้งหมด และคาดว่าในปี 2563 จะมีประชากรผู้สูงวัยจำนวนกว่า 12 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.22
จากตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวโน้มประชากรผู้สูงวัยในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังมีประเทศพัฒนาแล้วอีกหลายประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ จีน อิตาลี เยอรมนี อังกฤษ และกลุ่มสแกนดิเนเวีย ที่อาจจะเข้ามาใช้บริการธุรกิจดูแลผู้สูงวัยในประเทศไทยด้วย นับเป็นโอกาสและเป็นตลาดที่มีศักยภาพที่ยังเติบโตได้อีกมากในอนาคต

2. การขยายตัวของสังคมเมือง (Urbanization) ทำให้ธุรกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเติบโต ทำให้คนเปลี่ยนวิถีชีวิตให้มีความทันสมัยและสะดวกสบายแบบวิถีคนเมืองมากขึ้น มีการอุปโภคบริโภคแบบคนเมือง ดังนั้นธุรกิจสินค้าตกแต่งบ้าน ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจความงามและสุขภาพ จึงมีโอกาสเติบโตอีกมากในต่างจังหวัดหรือเมืองใหญ่ ๆ ที่มีศักยภาพสูง

3. Trend รักสุขภาพ ที่มาแรงในขณะนี้ ทำให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ และดูแลผู้สูงวัย เป็นที่ต้องการของตลาด และมีอนาคตที่สดใสอย่างแน่นอน

ปัจจัยที่มีผลต่อภาคธุรกิจบริการสุขภาพของไทยคือวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ การบริการที่ประทับใจ และความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งประเทศไทยเรามีสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพมากมาย สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริการสุขภาพอาหาร และความงามได้อีกมากมาย

หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสร้างงานวิจัยและพัฒนา พร้อมรองรับสรรพคุณทางการรักษาของสมุนไพรไทยให้เป็นที่รู้จักทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และใช้เทคโนโลยีขั้นสูงพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้กลายเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้อย่างมหาศาล