Home / HAPPENING / ทีซีซีเทคคว้า ACE Certificate of Recognition เวที AMCHAM CSR Excellence Recognition Award 2019

ทีซีซีเทคคว้า ACE Certificate of Recognition เวที AMCHAM CSR Excellence Recognition Award 2019

เมื่อเร็วๆ สภาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM Thailand) จัดพิธีประกาศรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยประจำปี “AMCHAM CSR Excellence (ACE) Recognition Award 2019 ” โดยปีนี้ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) ร่วมส่ง OPEN-TEC (เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม) ที่มีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนกิจกรรมหรือโครงการด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคมของกลุ่มบริษัททีซีซี เทคโนโลยี เข้าประกวดเป็นปีแรกและได้รับ Certificate of Recognition ที่ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ ทั้งนี้ นางวลีพร สายะสิต (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนบริษัททีซีซีเทค ขึ้นรับใบประกาศนียบัตรจาก Michael Heath (ที่สองจากขวา) Chargé d’ Affaires of the U.S. Embassy และ Gregory Bastien (ที่สองจากซ้าย) AMCHAM President ณ โรงแรม แชงกรี-ลา กรุงเทพฯ