ดิจิทัล เวนเจอร์ส

ดิจิทัล เวนเจอร์ส เปิดตัว U.REKA

Deep Technology ไทยต้องเกิด ภารกิจระดับชาติของ ดิจิทัล เวนเจอร์ส

ปัจุบันโลกมีการแปลงแปลงที่รวดเร็วจนแทบตามไม่ทัน ขณะที่ในประเทศไทย ไทยแลนด์ 4.0 คือหัวข้อที่ทุกคนและทุกองค์กรกำลังพูดถึง ซึ่งนับเป็นก้าวแรกของการปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือโลกแห่งดิจิทัลเต็มรูปแบบ ซึ่งหลายคนเชื่อว่านี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

และคีย์ที่จะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงและพลิกโฉมโลกอย่างชัดเจนคือ Deep Technology หรือนวัตกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง และผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมจาก Deep Technology เหล่านี้คือบรรดา สตาร์ทอัพที่กระจายทั่วโลก

ในมุมของโลก สตาร์ทอัพในประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านสตาร์ทอัพ หรือ Innovation hub ต่างๆ สตาร์ทอัพมักจะเป็นกลุ่มของอาจารย์ หรือนักวิจัยที่มีประสบการณ์มาไม่ต่ำกว่า 10 ปี ในขณะที่ประเทศไทยสตาร์ทอัพกลับเป็นนิสิต นักศึกษาปี 3 และปี 4 ขึ้นไปจนถึงปริญญาโทเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มนักศึกษาเหล่านี้ มีทั้งไอเดีย ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีและนวัตกรรม แต่สิ่งที่ยังขาดคือมุมทางด้านธุรกิจและประสบการณ์ ซึ่งถือเป็นอุปสรรคชิ้นโตในการต่อยอดและวิจัยและพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Deep Technology

ดิจิทัล เวนเจอร์ส
อรพงศ์ เทียนเงิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด

 

ทั้งนี้ อรพงศ์ เทียนเงิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด ผู้ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ให้มุมมองที่น่าสนใจว่า “ในฐานะผู้ส่งเสริมระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพและการสร้างนวัตกรรม พบว่า ปัจจุบันการวิจัยและพัฒนาด้าน Deep Technology ในประเทศไทยนั้นยังมีความท้าทายในหลายส่วน เมื่อเทียบกับประเทศที่เป็น Innovation Hub ของโลกอย่างสหรัฐฯ จีน หรือ ญี่ปุ่น ที่มีองค์ประกอบต่างๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม ทั้งการสนับสนุนจากภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคการศึกษา ความคิดแบบผู้ประกอบการของประชากรในประเทศ (Entrepreneur Mindset) รวมถึงทรัพยากรด้านเงินทุน”

ล่าสุด ดิจิทัล เวนเจอร์ส ได้เปิดตัวโครงการ U.REKA ขึ้น โดยจับมือคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 7 แห่งของไทย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในด้านการพัฒนานวัตกรรมผ่านสตาร์ทอัพ ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง (Deep Technology) ตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำ โดยมี The Knowledge Exchange (KX) และ ไมโครซอฟท์ ไทยแลนด์ เป็นผู้สนับสนุนหลักทางด้านเทคโนโลยี

โครงการนี้มุ่งเน้นให้กลุ่มอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจเทคโนโลยีชั้นสูง รวมกลุ่มกันเป็น Startup นำเสนอไอเดียจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่บริษัทให้ความสนใจ ซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจสถาบันการเงินใน 6 มิติ อันประกอบไปด้วย Artificial Intelligence (AI) / Blockchain / Clouds & Security / Big Data & Internet of Things / VR & AR และ Quantum Computing ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมหลักได้จริง

ซึ่งในระยะแรกจะเน้นที่อุตสาหกรรมการค้าปลีก การท่องเที่ยว การเดินทาง และ บริการทางการเงิน เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการ และนำออกสู่ตลาดได้จริงในอนาคต

ซึ่งกลุ่ม Startup ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายตลอดระยะเวลาโครงการ โดยดิจิทัล เวนเจอร์ส จะให้การการสนับสนุนด้านเงินทุน ในระยะแรกจะได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 200,000 บาท เพื่อต่อยอดไอเดีย เมื่อสามารถพัฒนาไอเดียจนจับต้องได้จริงจะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่ม และหากไอเดียที่เสนอสามารถพัฒนาออกมาเป็นธุรกิจได้จริง ดิจิทัล เวนเจอร์สจะมอบทุนสำหรับเริ่มต้นธุรกิจถึง 10 ล้านบาท รวมทั้งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินโดยผู้เชี่ยวชาญของดิจิทัล เวนเจอร์สตลอดโครงการอีกด้วย

 

ดิจิทัล เวนเจอร์ส

ทางด้านของไมโครซอฟท์จะสนับสนุนด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และ The Knowledge Exchange (KX) จะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการพัฒนาและวิจัยของกลุ่ม Startup เพื่อร่วมสร้างระบบนิเวศทางนวัตกรรมที่ยั่งยืน

ในขณะที่ มหาวิทยาลัยต่างๆ จะสนับสนุนการให้องค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยพื้นฐานเพื่อมาใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดและสร้างโอกาสทางการตลาด รวมถึงการสรรหานักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อร่วมพัฒนานวัตกรรม

โครงการ U.REKA ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือจากทั้งภาคการศึกษา เอกชน สถาบันการเงินเพื่อช่วยปั้นสตาร์ทอัพที่สามารถนำ Deep Technology มาเป็นธุรกิจได้อย่างตรงจุด ซึ่งจะกลายมาเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมดิจิทัลของประเทศไทยในอนาคต

ดิจิทัล เวนเจอร์ส

ดิจิทัล เวนเจอร์ส