Home / HAPPENING / “กสอ.- GC- สถาบันพลาสติก” ผนึกกำลังสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่

“กสอ.- GC- สถาบันพลาสติก” ผนึกกำลังสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (กสอ.) จับมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และสถาบันพลาสติก ผนึกำลังจัดกิจกรรม “พลาสติกสร้างฝัน ก้าวแรกสู่มืออาชีพ (Crafting Your Own Business)” หวังสร้างการรับรู้ในวงกว้าง พร้อมชวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) และผู้ที่สนใจ ร่วมส่งผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ประจำวันที่ผลิตจากพลาสติก ต่อยอดโมเดลธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจริง

สำหรับกิจกรรม “พลาสติกสร้างฝัน ก้าวแรกสู่มืออาชีพ (Crafting your own Business)” ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือสามประสานระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และสถาบันพลาสติก เล็งเห็นตรงกันถึงความสำคัญของการสร้างสังคมผู้ประกอบรุ่นใหม่ด้านพลาสติก (Plastic Startup Community) อันมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้านนวัตกรรม เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตในระยะยาว ซึ่งภาครัฐ โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่มาอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่ด้านนวัตกรรมสามารถผู้นำในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างแท้จริงตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นต้องแสวงหาและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยใช้นวัตกรรมให้มีศักยภาพและสามารถแข่งขันในตลาดสากลได้

นายวัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า เพื่อให้สังคมผู้ประกอบใหม่ด้านพลาสติกเกิดขึ้นได้นั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไปสู่การดำเนินธุรกิจ และการทำให้เกิดปัจจัยสนับสนุนที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่กลุ่มนี้ เช่น รูปแบบของแหล่งเงินทุน สิทธิประโยชน์ที่เอื้อกับรูปแบบของการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น เพื่อนำประเทศไทยก้าวผ่านการเป็นประเทศที่ใช้ประสิทธิภาพเป็นแรงขับเคลื่อน (Efficiency-driven Economy) สู่การเป็นประเทศที่ใช้นวัตกรรมเป็นแรงขับเคลื่อน (Innovation-driven Economy) ได้

ด้านนายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานพัฒนาตลาด กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เปิดเผยว่า กิจกรรม “พลาสติกสร้างฝัน ก้าวแรกสู่มืออาชีพ (Crafting Your Own Business)” นี้ เป็นการแสวงหาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ไม่ว่าจะเป็น Bio Plastic หรือพลาสติกย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ พลาสติกรีไซเคิลภายใต้โครงการ Upcycling Plastic Waste และการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเหล่านั้น โดยมีแผนการจัดอบรมซึ่งจะจัดขึ้นที่ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 กล้วยน้ำไท ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันพลาสติก และศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Customer Solution Center : CSC) ของGC

ทั้งนี้ เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และความรู้พื้นฐานสำหรับการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ประจำวันที่ผลิตจากพลาสติก ด้วยไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อคว้าโอกาสในการเข้าสู่ธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างมืออาชีพ ตามแนวคิด “คิดได้ ทำได้ ขายเป็น”

สุดท้าย นายเกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก กล่าวว่า กิจกรรม “พลาสติกสร้างฝัน ก้าวแรกสู่มืออาชีพ (Crafting Your Own Business)” ยังได้ปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและนำนวัตกรรมไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ไปสู่การสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม รวมถึงธุรกิจอีกด้วย

กิจกรรม “พลาสติกสร้างฝัน ก้าวแรกสู่มืออาชีพ (Crafting Your Own Business)” เปิดรับผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ประจำวันที่ผลิตจากพลาสติก ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2562 และจะประกาศผลรางวัลชนะเลิศในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://csc.pttgcgroup.com หรือสอบถามที่ศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Customer Solution Center: CSC) โทร. 091-7943934