รับมือโลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงด้วย ‘เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ’ ช่วยผู้บริหารจัดสรรทรัพยากรองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

การต่อกรกับโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ก็คือการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในระดับบริหารซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักขององค์กรธุรกิจ การจะนำเอาประสบการณ์และความรู้ในโลกเก่าอาจจะช่วยให้ดำเนินการธุรกิจต่อได้

แต่ต้องยอมรับว่ามันไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว เนื่องจากโลกเปลี่ยนแปลงไปทุกวินาที รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วย

การเรียนรู้เพิ่มเติมจึงเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นสำหรับบุคลากรทุกระดับชั้น โดยเฉพาะระดับผู้บริหารที่ต้องตัดสินทิศทางก้าวต่อไปขององค์กร โดยแหล่งความรู้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการอัปสกิลก็ต้องน่าเชื่อถือ

โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนับเป็นอันดับต้น ๆ ของความน่าเชื่อถือที่บุคลากรระดับบริหารเชื่อถือและนิยมศึกษาต่อ เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของตนสำหรับผลักดันองค์กรธุรกิจให้ก้าวหน้าทันความเปลี่ยนแปลง

โดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกำลังเปิดรับสมัครนี้ จะเป็นตัวช่วยให้บุคลากรระดับผู้บริหารสามารถนำเอาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้

เพื่อประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหาธุรกิจขององค์กร สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดไปใช้ในทางเลือกต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมที่สุด และบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ซึ่งนับว่าหลักสูตรนี้เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ผู้บริหารต้องจัดสรรทรัพยากรองค์กรให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยหลักสูตรมีระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้ผู้ศึกษาต่อไปรับความรู้อย่างเข้มข้น

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย โทร 095-367-5512
หรือ http://gs.Utica.ac.th/doctoral-degree/

เพราะมีเพียงการเรียนรู้ตลอดชีวิตเท่านั้น ที่จะทำให้เราสามารถรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้

#utcc #businessplus #การเรียนรู้ตลอดชีวิต