TTW รับมอบโล่และเกียรติบัตร

TTW รับมอบโล่และเกียรติบัตรจาก “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส” ประจำปี 2561

 

วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่และเกียรติบัตรจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เพื่อขอบคุณหน่วยงานและบริษัทฯ ที่ให้การสนับสนุน “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส” ในงานแถลงผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี 2561 ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กระทรวงยุติธรรม โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนให้มีความเหมาะสมทั้งด้านโภชนาการ สุขอนามัย ตลอดจนมุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียนในโรงเรียน

 

วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กล่าวถึงโครงการฯ “บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และคุณภาพชีวิตของเยาวชนมาโดยตลอด โดยได้เข้าร่วมโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน สนับสนุนระบบกรองน้ำ และตู้กดน้ำดื่ม แก่โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งหวังในการส่งเสริมด้านการศึกษาแก่โรงเรียนที่มีความขาดแคลน และให้การสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีแก่นักเรียนในด้านสุขอนามัยที่ดี และมีสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่างเหมาะสม

 

TTW พร้อมมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสังคมโดยรวม เพราะถือเป็นหนึ่งในพันธกิจที่บริษัทฯ ยึดมั่น มุ่งสร้างการเติบโตของธุรกิจไปพร้อมๆ กับการสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกที่ที่เราดำเนินธุรกิจ และพร้อมจะเป็นอีกหนึ่งพลังที่ช่วยเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เยาวชนไทย ให้มีความพร้อมเพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน”