Home / HAPPENING / TMILL  Safety & Energy Day 2019

TMILL  Safety & Energy Day 2019

TMILL จัดงาน Safety & Energy Day 2019 มุ่งสู่การเป็นแบบอย่างธุรกิจด้านความปลอดภัย ปลูกจิตสำนึกรับผิดขอบสังคมและสิ่งแวดล้อม

เมื่อเร็วๆ นี้ TMILL ได้จัดงาน Safety & Energy Day 2019 ขึ้น โดย ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL เปิดเผยว่า “จากพันธกิจขององค์กร ซึ่งมุ่งมั่นสู่การเป็นแบบอย่างในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL จึงจัดงาน Safety & Energy Day ขึ้นเป็นประจำทุกปี

โดยมีนโยบายรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ด้วยการกำหนดให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน กระตุ้นให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยที่สนุกสาน แต่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างถูกต้อง ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร

    ผลของการจัดงาน Safety & Energy Day 2019 มีพนักงานเข้าร่วมมากกว่าร้อยละ 95 พึงพอใจที่ได้เข้าร่วมงาน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานมากขึ้น มีความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีแนวคิดในการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป