THAILAND TOP SME AWARDS 2018  สู่สุดยอดเอสเอ็มอีมีนวัตกรรม

ขอเชิญผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)  เข้าร่วมประกวดรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2018  สู่สุดยอดเอสเอ็มอีมีนวัตกรรม

“ในยุคที่โลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน จากพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ และกระแสของเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้ทุกองค์กรต่างพยายามหาทางออกให้แก่ธุรกิจของตนเอง โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในโลกที่ไม่เหมือนเดิม”

นิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้แก่ภาคเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้ร่วมกันจัดงานมอบรางวัลผู้ประกอบการเอสเอ็มอี “THAILAND TOP SME AWARDS 2018” ขึ้นเพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้แก่ผู้ประกอบการ อันจะเป็นการสร้างแรงจูงใจ และเป็นแบบอย่างความสำเร็จให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ในการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

รางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2018” คือรางวัลที่มอบให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม และมีการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นในนวัตกรรมด้านต่าง ๆ

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1 เพื่อยกย่องวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบความสำเร็จ ในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส มีจรรยาบรรณ และมีธรรมาภิบาล ผ่านกระบวนการพิจารณาตัดสินผลรางวัลอย่างรอบคอบและเป็นธรรม
1.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความแตกต่าง และการบริหารจัดการที่โดดเด่นในด้านต่าง ๆ
1.3 เพื่อสร้างให้เกิดองค์กรต้นแบบ อันจะเป็นกรณีศึกษาให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย

2. กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายของานมอบรางวัล ได้แก่
2.1 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมตามกลุ่มอุตสาหกรรม 5 กลุ่ม ได้แก่
2.1.1 การผลิต
2.1.2 บริการ
2.1.3 จัดจำหน่าย
2.1.4 อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
2.1.5 เกษตร อาหาร และเครื่องดื่ม
2.2 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีความเป็นเลิศในนวัตกรรมด้านต่างๆ

3. รางวัล และการพิจารณารางวัล

รางวัลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
3.1 รางวัลด้านผลการดำเนินงานตามกลุ่มอุตสาหกรรม และขนาดธุรกิจ จำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล ได้แก่
3.1.1 การผลิต
ประเภทรายได้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
ประเภทรายได้เกิน 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
3.1.2 บริการ
ประเภทรายได้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
ประเภทรายได้เกิน 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
3.1.3 จัดจำหน่าย
ประเภทรายได้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
ประเภทรายได้เกิน 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
3.1.4 อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
ประเภทรายได้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
ประเภทรายได้เกิน 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
3.1.5 เกษตร อาหาร และเครื่องดื่ม
ประเภทรายได้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
ประเภทรายได้เกิน 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

3.2 รางวัลความเป็นเลิศในนวัตกรรมด้านต่าง ๆ จำนวน 20 รางวัล ได้แก่
– รางวัลการวิจัยและพัฒนายอดเยี่ยมแห่งปี
– รางวัลแผนการตลาดยอดเยี่ยมแห่งปี
– รางวัลแผนธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี
– รางวัลความเป็นเลิศด้านบริการแห่งปี
– รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี
– รางวัลการออกแบบสินค้ายอดเยี่ยมแห่งปี
– รางวัลธุรกิจดิจิทัลแห่งปี
– รางวัลนวัตกรรมด้านการเงินแห่งปี
– รางวัลนวัตกรรมด้านพลังงานแห่งปี
– รางวัลนวัตกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งปี
– รางวัลนวัตกรรมด้านการผลิตแห่งปี
– รางวัลนวัตกรรมด้านการจัดจำหน่ายแห่งปี
– รางวัลธุรกิจสตาร์ทอัพยอดเยี่ยมแห่งปี
– รางวัลธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแห่งปี
– รางวัลธุรกิจด้านการท่องเที่ยวแห่งปี
– รางวัลวิสาหกิจส่งเสริมการเกษตรแห่งปี
– รางวัลวิสาหกิจส่งเสริมสุขภาพแห่งปี
– รางวัลวิสาหกิจส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งปี
– รางวัลวิสาหกิจส่งเสริมภูมิปัญญาชุมชนแห่งปี
– รางวัลวิสาหกิจด้านธุรกิจอาหารแห่งปี

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพิจารณา
เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีรายได้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือทุนจดทะเบียนไม่เกิน 100 ล้านบาท (ยกเว้นประเภทธุรกิจสตาร์ทอัพแห่งปี)
ผู้ถือหุ้นใหญ่มีสัญชาติไทย
ไม่ดำเนินธุรกิจผิดกฎหมาย ศีลธรรม และจารีตประเพณี

5. คณะกรรมการพิจารณารางวัล
คณะบรรณาธิการ นิตยสาร Business+ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่บรรณาธิการคัดเลือก
คณะกรรมการ และผู้แทน จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
คณาจารย์ ผู้ทรงเกียรติ และผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

6. กำหนดการรับสมัคร และคัดเลือกผู้ประกอบการ
ส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2561
คัดเลือกผู้ประกอบการ 16 – 31 กรกฎาคม 2561

7. วิธีการสมัครเข้ารับคัดเลือก
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ส่งเอกสารทางอีเมล์ที่ bplus@arip.co.th

8. กำหนดการจัดงาน และมอบรางวัล
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

9. ประธานในพิธี
ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

10. ข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ นายธนิต แกล้วเดชศรี ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-642-3400 ต่อ 4400
โทรสาร 02-641-2331
เว็บไซต์ : www.arip.co.th