Home / Cover / THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019 สุดยอดองค์กรแห่งปี 2562 นวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจ

THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019 สุดยอดองค์กรแห่งปี 2562 นวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจ

THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019 สุดยอดองค์กรแห่งปี 2562 นวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจ

นิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบรางวัลอันเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจแด่องค์กรธุรกิจในไทย ที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดของประเทศ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ แบบอย่างของวิธีคิดและวิธีปฏิบัติให้แก่องค์กรธุรกิจอื่นๆ ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญงอกงามของเศรษฐกิจไทยต่อไปในอนาคต

รางวัล“THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019” คือรางวัลที่มอบให้กับบริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มบริษัท ซึ่งแบ่งตามประเภทการดำเนินงานของธุรกิจ โดยอ้างอิงการแบ่งกลุ่มจากการจดทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คัดเลือกจากบริษัทที่มีรายได้สูงสุด 1,000 อันดับแรก ในปี 2560 อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทที่นำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า องค์กรธุรกิจทั้งระดับกิจการขนาดใหญ่ (กิจการที่มียอดขายเกินกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) ที่ครอบคลุมในหลากหลายประเภทอุตสาหกรรมดังนี้

1 อสังหาริมทรัพย์

2 วัสดุก่อสร้าง

3 การก่อสร้าง

4 ยานยนต์

5 อุตสาหกรรมการผลิต

6 ค้าปลีกค้าส่ง

7 อาหารและเครื่องดื่ม

8 ธนาคารและสถาบันการเงิน

9 ประกันภัย

10 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11 บริการทางวิทยาศาสตร์

12 บริการมืออาชีพ

13 บริการสุขภาพ

14 พลังงาน

15 สำรวจและผลิตทรัพยากรธรรมชาติ

16 ขนส่งและโลจิสติกส์

17 เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษที่คัดเลือกจากบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้อ่าน ได้แก่

1. BEST NETWORK PROVIDER OF THE YEAR AWARD รางวัลสำหรับสุดยอดองค์กรที่ให้บริการด้านระบบเครือข่ายที่ดีที่สุดแห่งปี ที่มีผลงานโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ

2. CORPORATE SUSTAINABILITY AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่มีแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และมีการดำเนินงานตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลได้อย่างชัดเจน

3. CSR OF THE YEAR AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง

4. CUSTOMER FOCUS AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับลูกค้า ซึ่งมีความสำคัญสูงสุดต่อองค์กร

5. DIGITAL INITIATIVE COMPANY AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน หรือการให้สินค้าหรือบริการแก่ลูกค้าที่มีความโดดเด่นจนเป็นที่ยอมรับ

6. FAST-GROWING COMPANY AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างรวดเร็วในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาหรือพลิกฟื้นจากผลดำเนินการขาดทุนมาสู่ผลดำเนินการกำไรในเวลารวดเร็ว

7. MOST POTENTIAL AWARD รางวัลสำหรับองค์กรทุกขนาด ไม่ว่าเล็ก กลางหรือใหญ่ ที่มีแนวโน้มทางธุรกิจที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นผลการดำเนินงาน นวัตกรรม การบริการ และมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจสูง

8. MOST ADMIRED AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่มีตราสินค้าที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค

9. OUTSTANDING AWARD รางวัลองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่น ทั้งด้านผลประกอบการ ด้านนวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริการลูกค้าเป็นที่ยอมรับ

10. RISING STAR OF THE YEAR AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่ดำเนินธุรกิจมาไม่นาน แต่มียอดขายและกำไรเติบโตอย่างก้าวกระโดด

11. TOP BUSINESS STRATEGY AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในด้านการสร้างสรรค์กลยุทธ์ธุรกิจ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ

12. TOP INNOVATIVE COMPANY AWARD รางวัลสำหรับองคก์รธุรกิจที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงยอดขาย และโครงสร้างของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

13. TOP MANAGEMENT AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่มีผลงานในการบริหารงานที่โดดเด่น ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กร และการสร้างผลประกอบการที่โดดเด่นกว่าบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อยกย่ององค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ด้วยมุ่งหวังที่จะเชิดชูเกียรติองค์ธุรกิจในประเทศไทยแวดวงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจแบบมืออาชีพ โดยผ่านกระบวนการพิจารณาตัดสินผลรางวัลในประเภทต่างๆ อย่างรอบคอบและเป็นธรรม
เพื่อส่งเสริมองค์กรธุรกิจและผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความแตกต่าง และการบริหารจัดการที่โดดเด่นในด้านต่างๆ
เพื่อสร้างให้เกิดองค์กรต้นแบบ อันจะเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญแก่วงการธุรกิจไทย

ขั้นตอนในการตัดสิน

ผู้ชนะรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS” จะพิจารณาจากฐานข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่รวบรวมและวิเคราะห์โ ดยกองบรรณาธิการนิตยสาร Business+ และคณะกรรมการหรือผู้แทนจากบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนำรายชื่อดังกล่าวมาพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ส่วนรางวัลด้านความเป็นเลิศจะพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์การเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลในสาขาต่างๆ โดยนักธุรกิจ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในแขนงต่างๆ และกลุ่มผู้อ่านนิตยสาร Business+ และจากการสมัครเข้าประกวด จากนั้นจะผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าที่ประชุมกองบรรณาธิการนิตยสาร Business+ และคณะกรรมการหรือตัวแทนจากบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิในแขนงต่างๆ เพื่อพิจารณาหาองค์กรที่เหมาะสมต่อไป

ด้วยขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมรอบคอบ ทำให้รางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS” เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่า และมีเพียงผู้ที่่ดีที่สุดหนึ่งเดียวในแต่ละประเภทรางวัลเท่านั้นที่จะได้ครอบครองรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จนี้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพิจารณา

1เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท หรือทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

2ผู้ถือหุ้นใหญ่มีสัญชาติไทย

3ไม่ดำเนินธุรกิจผิดกฎหมาย ศีลธรรม และจารีตประเพณี

คณะกรรมการพิจารณารางวัล

คณะบรรณาธิการ นิตยสาร Business+ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่บรรณาธิการคัดเลือก
คณะกรรมการ และผู้แทน จากบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
คณาจารย์ ผู้ทรงเกียรติ และผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะกรรมการคณะอื่นๆ ที่มีความเหมาะสมกับหลักเกณฑ์การตัดสิน และสอดคล้องกับรางวัลแต่ละรางวัล

กำหนดการรับสมัคร และคัดเลือก

ส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
คัดเลือกผู้ประกอบการ 16 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2562

วิธีการสมัครเข้ารับคัดเลือก

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่ หรือ สมัครออนไลน์ ได้ ที่นี่

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนส่งเอกสารทางอีเมล์ที่ businessplus@arip.co.th

กำหนดการจัดงาน และมอบรางวัล

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัล กรุงเทพฯ

ประธานในพิธี

ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

ข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อ นายธนิต แกล้วเดชศรี ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-642-3400 ต่อ 3200
โทรสาร 02-641-2331
เว็บไซต์ : www.arip.co.th