โครงการ eisa ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ส่งมอบต้นแบบการพัฒนาผ้ามัดย้อม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตามนโยบาย โครงการ eisa (Education Institue Siupport Activity) ร่วมกับอาจารย์กมลศิริ วงศ์หมึก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ส่งมอบต้นแบบการพัฒนาผ้ามัดย้อมให้กับ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางวรรณา หินศรี  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนางราตรี พิศุทธิ์ชโลทร กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีประจวบคีรีขันธ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อส่งต่อให้กับวิสาหกิจชุมชนคลองปากปิดได้นำไปต่อยอดทางด้านการตลาดต่อไปอย่างยั่งยืน  ณ ศาลาประชาคม  หมู่ที่1 บ้านฝายท่า อ.บางสะพาน จ.ประจวบคิรีขันธ์