“Commitment day TSX 2021” ประกาศเจตนารมณ์เพื่อจะร่วมกันขับเคลื่อนการทำงาน ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสู่ “Thailand Sustainability Expo 2022 (TSX 2022)”

ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีงามสำหรับมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ของเมืองไทย Thailand Sustainability Expo 2021 (TSX 2021) ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” จัดขึ้นโดยผู้นําองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลก (DJSI World Leader) ประกอบด้วย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) พร้อมด้วยองค์กรต้นแบบความยั่งยืน ในรูปแบบ Virtual Expo ที่ได้รับความสนใจและมีผลตอบรับในด้านของออนไลน์ที่ดีทั้ง 11 วัน มีคนเข้าร่วมชมงานผ่าน tsx2021.thailandsustainabilityexpo.com กว่า 1 แสนคน และมีคนตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมประกวดโครงการต่างๆ กว่า 500 คน โดยได้สร้างการรับรู้ต่อสาธารณะถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน และประสานพลังร่วมระหว่างองค์กรชั้นนําจากทุกภาคส่วนของประเทศไทย ที่นําไปสู่การปฏิบัติที่ได้ผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

ล่าสุด จัดงาน Commitment day “Thailand Sustainability Expo 2021 (TSX 2021)” ณ ชั้น 10 ศูนย์ C asean อาคาร CW tower เพื่อประมวลภาพความสำเร็จการจัดงานและได้ประกาศเจตนารมณ์เพื่อจะร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสู่ Thailand Sustainability Expo 2022 (TSX 2022) โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อาจารย์มีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ให้เกียรติร่วมงาน ทั้งนี้ผู้ร่วมงานทุกคนจะต้องตรวจโควิด 19 โดยชุดตรวจ ATK เพื่อความปลอดภัย บรรยากาศภายในงานได้มีประกาศมอบรางวัล Shaper in action: waste hero awards รางวัล TSX Youth Speech Contest, Trash to Treasure Contest 2021 รางวัล TSX Sustainable Innovation Competition & Hackathon และ Thailand Sustainability Shaper Award 2021

โดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Shaper Award ปี 2021 ว่า “ขอแสดงความชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับ  ดร. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และขอขอบคุณผู้สนับสนุนทั้งหลายที่ทำให้เกิดรางวัลนี้ขึ้นมา ขอบคุณคณะกรรมการที่ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่ เพราะการเลือกผลงานสุดยอดของสุดยอดนั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่ง และเหนือสิ่งอื่นใดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกสิ่งอย่างที่บุคคลตัวอย่างได้ทำให้เห็นขอให้พวกเราทุกคนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อตัวเราเองและความอยู่รอดของคนรุ่นต่อไป”

ทางด้าน คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  กล่าวสรุปว่า “ขอขอบพระคุณท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ที่เป็นแรงบันดาลใจที่ได้ให้มีโอกาสทำงานร่วมกับทีมงานที่เป็นส่วนสำคัญที่สร้างแรงขับเคลื่อนของงาน TSX และขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากองค์กรชั้นนำของประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการที่ได้ร่วมกันแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่าน VDO clip เป็นจำนวนมาก ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อผู้เข้าชมงาน ดังที่ได้รับชมการประกาศเจตนารมณ์ หรือ commitment จากวิทยากรหลายๆท่าน ใน VDO clip ก่อนหน้านี้ ผม ในฐานะประธานคณะอำนวยการโครงการ Thailand Sustainability Expo หรือ TSX ขอร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการจัดทำงานนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยจะพัฒนางานของเราให้มีความน่าสนใจ ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ ในการลงแรง ลงมือ ทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการ TSX ที่จะดำเนินงานต่อเนื่องตลอดปี 2565 ที่จะมาถึงนี้”

และ ดร. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองอธิบฝ่ายกิจการพิเศษ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาวิทยาศาตร์ทางทะเล คณะประมง เจ้าของรางวัล Thailand Sustainability Shaper Award ปี 2021 เผยความรู้สึกว่า “ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่กรุณามอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้กับผม สำหรับรางวัลนี้นับเป็นรางวัลที่พิเศษอย่างมากเพราะเป็นหัวข้อในเรื่องของความยั่งยืน และได้รับกับท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่ผมนับถือและได้ร่วมทำงานด้วยกันมาตลอด สำหรับผมความยั่งยืนดูเหมือนเป็นเรื่องง่าย ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ ยั่งยืนคือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของคนทั้งโลก อยากให้ทุกคนออกมาร่วมกันทำโลกให้เป็นโลกที่น่าอยู่ ลูกหลานรุ่นต่อไปจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข” นับเป็นแพลตฟอร์มด้านความยั่งยืนของประเทศไทยและระดับภูมิภาคอาเซียนผ่านช่องทางออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการลงมือปฏิบัติจริงให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมด้วยตนเอง เพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”