‘ไทยเบฟ’ ตอกย้ำผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ครองความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน S&P Global เป็นปีที่ 5

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากรายงานความยั่งยืน (The Sustainability Yearbook) ประจำปี 2023 ซึ่งจัดทำโดย S&P Global โดยมีการประเมินด้านความยั่งยืนขององค์กรกว่า 7,800 บริษัทจาก 61 อุตสาหกรรมทั่วโลก โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนการประเมินด้าน ESG อยู่ในระดับ 1% แรกของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

ไทยเบฟมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) โดยมีการดำเนินงานด้านสังคมใน 5 มิติหลัก ได้แก่การศึกษา สาธารณสุข กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม และการพัฒนาชุมชนและสังคม ที่ได้สร้างผลลัพธ์ความสำเร็จของการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และมีการติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ไทยเบฟยังเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย PASSION 2025 ภายใต้พันธกิจ “สร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต” (Creating and Sharing the Value of Growth) โดยล่าสุดได้เน้นย้ำ กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนเพื่อ “สรรสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน” (Enabling Sustainable Growth) ให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม การเกื้อหนุนสังคม และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจในไทยและในภูมิภาคอาเซียน โดยมีเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2583

ทั้งหมดนี้ถือเป็นการตอกย้ำความพร้อมถึงศักยภาพความเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนอย่างมั่นคงและยั่งยืนที่มุ่งพัฒนาธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการในทุกช่วงเวลาของผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการเดินหน้า “สร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต” สู่การเป็นต้นแบบและผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลก