Tag Archives: XDR

เสริมพลัง ปะทะทุกภัยคุกคามไซเบอร์ด้วย XDR

แม้การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลซึ่งเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือบริการคลาวด์ประเภทต่าง ๆ จะช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานไปจนถึงการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน แต่ผลข้างเคียงที่เกิดตามมา คือ การเติบโตของภัยคุกคามไซเบอร์ซึ่งส่งผลเสียหายรุนแรงเป็นวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อระบบไอที    ของเราต้องเชื่อมต่อการทำงานกับอุปกรณ์ปลายทาง หรือ เอนด์พอยต์ (Endpoint) เช่น คอมพิวเตอร์ ไอโอที อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือ BYOD บนระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันที่หลากหลายจากในและนอกองค์กร ซึ่งเป็นการเพิ่ม ช่องทางหรือพื้นหน้าการโจมตี (Attack Surface) ที่ข้ามไปมาระหว่างอุปกรณ์และเครือข่ายต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น หรือสามารถฝังตัวลึกลงสู่ลำดับชั้นการทำงานในเลเยอร์ (Layers) ต่าง ๆ ของระบบไอที ด้วยหน้าตาของไวรัสและวิธีโจมตีที่ต่างจากเดิม เพิ่มเติมด้วย “ภัยคุกคามที่ไม่ใช่ไวรัส” ซึ่งตรวจจับและกำจัดได้ยากขึ้น เช่น การส่งสคริปต์ (Script) หรือ โปรแกรมคำสั่งเพื่อควบคุมระบบไอทีให้ทำงานผิดปกติ เพิ่มพฤติกรรมเสี่ยงในการเปิดรับภัยคุกคามที่สร้างความเสียหายต่อธุรกิจโดยไม่ทันระวังตัว   ข้อจำกัดในการตอบโต้ภัยคุกคาม หลายครั้งในการทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อวางแผนรับมือและแก้ไขภัยคุกคามไซเบอร์ เรามักพบว่า องค์กรทั้งหลายมีการติดตั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอยู่แล้ว แต่ยังขาด โซลูชันในการตรวจจับและตอบสนองภัยคุกคาม (Threat …

Read More »