Tag Archives: WE-Brand: วีแบรนด์ปลดล็อกศักยภาพของผู้ประกอบการสตรี

WE-Brand: วีแบรนด์ปลดล็อกศักยภาพของผู้ประกอบการสตรี

14 มีนาคม พ.ศ. 2565 – กรุงเทพมหานคร – จากรายงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization) ในปีพ.ศ. 2562 พบว่าสตรีทั่วโลกเป็นเจ้าของและทำงานในองค์กรถึง 25 – 35 เปอร์เซ็นต์ของวิสาหกิจที่เป็นทางการและมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนอย่างมากต่อเศรษฐกิจ คุณซาร่า ดี อันซีโอ ผู้ร่วมก่อตั้ง We-Brand (วีแบรนด์) จึงมองว่านี่เป็นโอกาสสำหรับความคิดริเริ่มที่พัฒนาโดยสตรีสำหรับผู้ประกอบการสตรี ซาร่าและโจนี ซิมป์สัน จึงได้ก่อตั้ง We-Brand (วีแบรนด์) ขึ้นในปี พ.ศ. 2562 โดยตั้งเป้าหมายระยะยาวขององค์กร คือ การสนับสนุนผู้ประกอบการสตรีหลายล้านรายทั่วโลกให้บรรลุศักยภาพสูงสุด We-Brand เป็นองค์กรที่มีความคิดริเริ่มใหม่ โดยมีวิสัยทัศน์และค่านิยม (คุณค่า) อันเป็นเอกลักษณ์เพื่อการเติบโตและมีวิสัยทัศน์ระยะยาวให้องค์กรเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเอเชีย มีเป้าหมายในการเชื่อมต่อธุรกิจที่สตรีเป็นเจ้าของกับบริษัทที่ต้องการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทของสตรีด้วยกัน ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการจัดซื้อ จัดจ้าง นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการเชื่อมต่อและสนับสนุนผู้ประกอบการสตรีผ่านกิจกรรมออนไลน์และแบบผสม ทั้งนี้พันธกิจของ WE-Brand คือการสนับสนุนการเติบโตของวิสาหกิจสตรี นอกจากนี้ยังทำงานเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับธุรกิจที่บริหารโดยผู้หญิงผ่านโลโก้ WE-Brand …

Read More »