Tag Archives: viriyah

วิริยะประกันภัย ถวายเครื่องสังฆทานและอุปกรณ์การศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

พระธรรมราชานุวัตร  เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร รับมอบเครื่องสังฆทานและชุดอุปกรณ์การศึกษา  รวมมูลค่า 328,888 บาท  โดยมีนางสาวกานดา     วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัท  ถวายเครื่องสังฆทานและชุดอุปกรณ์การศึกษา แก่พระภิกษุสงฆ์-เณร จำนวน 500 รูป  พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 300 แพ็ค  ณ  วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ   เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ ด้วยวัดโมลีโลกยาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร นอกจากจะเป็นศาสนาสถานที่เก่าแก่ของพุทธศาสนิกชนแล้ว ปัจจุบันยังดำเนินงานเผยแพร่พระธรรมคำสอน ในฐานะ “สำนักเรียน”   วัดโมลีโลกยาราม ซึ่งเป็นสำนักจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม  ทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี   โดยตั้งเป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรม ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/ ๒๕๓๔ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๔

Read More »

กลุ่มธุรกิจเครือวิริยะประกันภัยมอบ 1 ล้านบาท โครงการไฟจากฟ้าโรงพยาบาลบางจาก จ.สมุทรปราการ

นายแพทย์วันฉัตร ชินสุวาเทย์  รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากธุรกิจในเครือวิริยะพันธุ์ โดยมี บริษัท กลุ่มเมืองโบราณ บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด  บริษัท วิริยะซัพพลาย จำกัด บริษัท จี.เอ็น.พี. จำกัด และบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาลบางจากในโครงการ “ไฟจากฟ้า” ของมูลนิธิแพทย์ชนบท โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งผู้บริหารกลุ่มเมืองโบราณ เป็นผู้แทนร่วมส่งมอบเงินบริจาคดังกล่าว ทั้งนี้ โรงพยาบาลบางจาก ตั้งอยู่ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ซึ่งในแต่ละปีมีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าไฟฟ้าจำนวนปีละกว่า 4,000,000 บาท ทั้งนี้หากสามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้ตามเป้าหมายจะลดภาระค่าใช้จ่ายได้ปีละประมาณ 700,000 บาท โดยตั้งเป้าขอรับบริจาคเงินเพื่อโครงการ “ไฟจากฟ้า” …

Read More »

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา บุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

นายถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ รับมอบทุนสนับสนุนโครงการสวัสดิการทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประจำปี 2563 จำนวน 50,000 บาท จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายพงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์  รองผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนมอบ ทั้งนี้สมาคมฯ ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อจัดหาทุนเป็นสวัสดิการและแบ่งเบาภาระให้แก่สมาชิกของสมาคมฯ โดยพิธีมอบจัดขึ้น ณ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ตึกช้าง ถนน พหลโยธิน แขวง จันทรเกษม เขตจตุจักร

Read More »