Tag Archives: URAP

ม.มหิดลได้อันดับ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอ้นด้บของ URAP 2019-2020

เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสมรรถนะทางวิชาการสำหรับปี ค.ศ. 2019-2020 ที่เรียกว่า University Ranking By Academic Performance (URAP) 2019-2020 โดยมหาวิทยาลัยหิดลได้อันดับที่ 1 ของประเทศไทย และอันดับที่ 457 ของโลก ด้วยคะแนน 338.5 คะแนน จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกทั้งหมด 2,500 อันดับ คะแนนเต็ม 600 คะแนน URAP เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดยประเมินจากคุณภาพของบทความทางวิชาการและผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ Article เป็นการวิเคราะห์จากจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ฐานข้อมูล InCites และ Web of Science ในปี 2017) : 21% Total Document เป็นการวิเคราะห์จากจำนวนบทความวิชาการ ผลงานวิจัย บทความในการประชุมวิชาการ บทวิจารณ์ …

Read More »