Tag Archives: TTW ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Ratings” ในระดับ “AA” ประจำปี 2566

TTW ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Ratings” ในระดับ “AA” ประจำปี 2566

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Rating” ในระดับ AA ประจำปี 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings สะท้อนให้เห็นว่า TTW ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยยกระดับการดำเนินงานและการจัดทำรายงานภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social and Governance) ในทุกมิติ เป็นบริษัทที่มีการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) อีกทั้งพร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้อย่างสมดุล นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิวจำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “การได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Rating” ในระดับ …

Read More »