Tag Archives: TTW ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

TTW ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023 : CGR)  ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพทย์แห่งประเทศไทย สะท้อนให้เห็นว่า TTW มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ประโยชน์และคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้เกี่ยวข้องได้อย่างยั่งยืน นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในระดับ ดีเลิศ (Excellent) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  …

Read More »