Tag Archives: TTW มอบ “ทุนเรียนดี” และ “ทุนเด็กดี” แก่เยาวชนไทย ตอกย้ำความเป็นผู้ให้ด้วยการตอบแทนสังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15

TTW มอบ “ทุนเรียนดี” และ “ทุนเด็กดี” แก่เยาวชนไทย ตอกย้ำความเป็นผู้ให้ด้วยการตอบแทนสังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15

17 ก.ย. 2563 – บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) โดย น.ส.วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่บริการของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ตั้งใจจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 15 เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สร้างความภาคภูมิใจ และมุ่งหวังให้เยาวชนไทยได้นำความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมทั้งช่วยพัฒนาชุมชนของตนเองในอนาคต พิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ซึ่งมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่บริการของบริษัทฯ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาเยาวชนไทยให้มีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาชุมชน รวมถึงการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต สำหรับในปี 2563 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีเกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไปและมีความประพฤติดี โดยแบ่งเป็น “ทุนเรียนดี” และ “ทุนเด็กดี”มอบให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของบริษัทฯ (สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต) จำนวน 23 โรงเรียน โรงเรียนละ 15 ทุน และมอบทุนอาหารกลางวันแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดทั้ง …

Read More »