Tag Archives: TICTA2020 เผยโฉมซอฟต์แวร์ดีเด่น

TICTA2020 เผยโฉมซอฟต์แวร์ดีเด่น

เอทีซีไอเดินหน้าประกาศผลพร้อมโชว์ศักยภาพซอฟต์แวร์เด่นแห่งชาติ TICTA2020 มอบรางวัลชนะเลิศ 19 ผลงานและรองชนะเลิศ 16 ผลงานจากจำนวนร่วมแข่งขัน 177 ผลงาน กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมหนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัลไทยให้เข้มแข็งและขับเคลื่อนประเทศด้าน Digital Transformation โครงการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards (TICTA) เป็นโครงการที่สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (เอทีซีไอ) ดำเนินจัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ รวมถึงผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทุกภาคส่วน TICTA2020 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Digitalization for New Normal เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนการนำดิจิทัลไปใช้กว้างขวางขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันทางธุรกิจการค้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานในพิธีมอบรางวัล TICTA2020 กล่าวถึงการสนับสนุนโครงการว่า “เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมด้านดิจิทัลและพัฒนาผู้ประกอบการ บุคลากร อันเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและความสามารถในการแข่งขันบนเวทีประชาคมโลก” นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ นายกสมาคมเอทีซีไอ …

Read More »