Tag Archives: SET ประกาศรับรอง RS ยกระดับ ESG สู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ประจำปี 2564

SET ประกาศรับรอง RS ยกระดับ ESG สู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ประจำปี 2564

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 สะท้อนให้เห็นว่า อาร์เอส ให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยยกระดับการดำเนินงานและการจัดทำรายงานภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social and Governance) ในทุกมิติ ซึ่งในปีนี้มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 146 บริษัท นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวว่า “ในปี 2563 – 2564 ซึ่งเป็นปีแห่งความท้าทายจากสถานการณ์โควิด-19 นั้น อาร์เอส ยังคงมองเห็นถึงโอกาสเพื่อขยายธุรกิจคอมเมิร์ซให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วย Passion to win ของเรา และในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่ไปด้วย โดยยกระดับการดำเนินงานภายใต้กรอบ ESG ทุกมิติ และคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนตลอดสายโซ่อุปทาน ทั้งการคัดเลือกพันธมิตรและคู่ค้าที่มีความพร้อมมาช่วยผลักดันสู่การผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกับการสร้างตอบแทนสังคม การพัฒนาศักยภาพของพนักงานเสริมองค์ความรู้ดิจิทัลเพื่อให้สอดรับกับโมเดลธุรกิจใหม่ รวมถึงให้ความสำคัญสูงสุดกับความคิดเห็นของลูกค้าสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านสินค้าและบริการเพื่อสร้างการเติบโตของยอดขายในระยะยาว นอกจากนี้  อาร์เอส ยังมีแผนการดำเนินงานด้าน Sustainability Development อย่างต่อเนื่อง โดยหลังจาก อาร์เอส ได้ร่วมลงทุน 33% ใน Specialty group ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแล้วนั้น จะจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งวัตถุดิบตั้งแต่ต้นน้ำร่วมกัน โดย อาร์เอส คาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างอาชีพ กระจายรายได้พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนไทยได้อีกทางหนึ่งด้วย และอีกโครงการที่สำคัญคือ การดำเนินงานร่วมกับกลุ่มบริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจบริหารหนี้เสีย บริการติดตามหนี้ และให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล …

Read More »