Tag Archives: Scimago

ม.มหิดล ได้อันดับ 1 ของประเทศไทย จากผลงานด้านนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาสูงสุด จากการจัดอันดับโลกของ Scimago ประเทศสเปน

การพัฒนานวัตกรรมของชาติ เป็นเป้าหมายหลักของการบริหารประเทศของรัฐบาลในยุคปัจจุบัน เพื่อการพัฒนาประเทศให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก จากแนวคิดดังกล่าวผลักดันให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. เป็นกระทรวงการสร้างคน สร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม เพื่อให้ตอบโจทย์ของประเทศ กระทรวง อว. ภายใต้การนำของ รมต.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้มีการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ มหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้แห่งอนาคตที่จะก้าวไปสู่ระดับโลก กลุ่มที่สอง คือ มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรม และนวัตกรรมของประเทศ และกลุ่มที่สาม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์ในพื้นที่ ชุมชนฐานราก โดยมหาวิทยาลัยมหิดลจัดอยู่ในกลุ่มแรก และเป็น 1 ในมหาวิทยาลัยเป้าหมายที่ อว. คาดว่าจะมีศักยภาพในการยกระดับขึ้นมาติด 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยโลก ภายใน 4 ปีข้างหน้า จากผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่โดดเด่นที่ผ่านมา ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยไทยที่มีผลงานด้านนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาสูงสุด …

Read More »