Tag Archives: PAP ติดอันดับ “ESG Emerging List” 2021 สะท้อนการดำเนินธุรกิจบนเส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

PAP ติดอันดับ “ESG Emerging List” 2021 สะท้อนการดำเนินธุรกิจบนเส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกติดอันดับ “บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน” หรือ ESG Emerging List ประจำปี 2564 ที่มีความโดนเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน จำนวนทั้งสิ้น 824 หลักทรัพย์ โดยสถาบันไทยพัฒน์ PAP เป็น 1 ใน 24  บริษัทจดทะเบียนฯ ที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่ม “บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน” ปี 2564 โดยมีองค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือก ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล ESG ในรอบการประเมิน  มีการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจแกนหลัก (Core Business) หรือกระบวนการทำงานทางธุรกิจให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพิ่มเติมจากเดิมในรอบปีการประเมิน และความริเริ่มด้าน …

Read More »