Tag Archives: “One Mazda”

CEO ป้ายแดงของ Mazda

CEO ป้ายแดงของ  Mazda ประกาศวิสัยทัศน์ One Mazda One Team จุดหมายใหม่เพื่อชัยชนะของ Mazda เตรียมพร้อมรับมือให้ดี ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ซึ่งเป็นคนไทย “ชาญชัย ตระการอุดมสุข” ลูกหม้อที่อยู่กับมาสด้ามานาน 20 ปี ย่อมมองเห็นโอกาสแห่งการเติบโตของแบรนด์รถยนต์ที่กล่าวกันว่า ขับสนุกที่สุดแบรนด์หนึ่ง

Read More »