Tag Archives: MEAeService

MEA แนะผู้ใช้ไฟฟ้าอัปเดตชื่อเจ้าของมิเตอร์ ช่วยรักษาสิทธิประโยชน์มากมาย

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะหน่วยงานให้บริการด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ แนะผู้ใช้ไฟฟ้าเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ควรเปลี่ยนชื่อเจ้าของเครื่องวัดฯ ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวนมากที่มีการเปลี่ยนเจ้าของที่อยู่อาศัย แต่ไม่เปลี่ยนชื่อเจ้าของเครื่องวัดฯ ทำให้เสียโอกาสในการรับสิทธิประโยชน์จากโปรโมชันต่าง ๆ เช่น MEA Point รวมถึงเพื่อเป็นการป้องกันการรับผิดชอบหนี้ค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการค้างชำระค่าไฟฟ้าของผู้อยู่อาศัยรายใหม่ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว MEA จะดำเนินการทางกฎหมายกับคู่สัญญาที่มีชื่อเป็นเจ้าของเครื่องวัดฯ เป็นหลัก ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความประสงค์จะรับบริการดังกล่าว สามารถติดต่อได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ ที่ทำการไฟฟ้านครหลวงเขตต่าง ๆ หรือ ช่องทางออนไลน์ ผ่านบริการ MEASY (https://eservice.mea.or.th/measy) โดยในกรณียกเลิกชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า สามารถใช้เอกสารหลักฐานของผู้เป็นเจ้าของเครื่องวัดฯ และกรณีการเปลี่ยนชื่อเจ้าของเครื่องวัดฯ สามารถใช้เอกสารหลักฐานของเจ้าของรายใหม่ ซึ่งทั้ง 2 กรณี ใช้เอกสารหลักฐาน ดังนี้ 1 บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 2 เอกสารแสดงความเกี่ยวพันกับสถานที่ใช้ไฟฟ้า เช่น …

Read More »