Tag Archives: Local Economy

Local Economy ทางรอดเศรษฐกิจไทย2560 ?

Local Economy

หอการค้าไทยส่งสัญญาณเศรษฐกิจฟื้น หลังรัฐบาลเพิ่มนโยบาย Local Economy    เศรษฐกิจไทยปี 2559 มีการฟื้นตัวอย่างช้า ๆในกรอบ 3.3 ถึง 3.5% ปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยปี2560จากการใช้จ่ายและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องติดตาม รัฐบายยกระดับเมืองที่เป็นศูนย์กลางของแต่ละภูมิภาค ให้เจริญเติบโตทัดเทียมกับกรุงเทพมหานคร (Multiple Growth Pole)   วิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยปี 2559 มีการฟื้นตัวอย่างช้า ๆ โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะขยายตัวในกรอบ 3.3 ถึง 3.5% การส่งออกเติบโต -1.0 ถึง 0.0% ซึ่งอาจจะฟื้นตัวได้ในปี 2560 และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2560 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยยังคงประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยอยู่ในกรอบ 3.5-4.0% การส่งออกจะขยายตัว 0.0 ถึง 2.0% และคาดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง …

Read More »