Tag Archives: Infographic

อุตสาหกรรมยานยนต์และการเงินจ่ายผลตอบแทนโบนัสสูงสุดในปี 2559

ผลการจ่ายโบนัสในประเทศไทย ประจำปี 2559 พบอุตสาหกรรมยานยนต์และบริการด้านการเงินเป็นอุตสาหกรรมที่จ่ายโบนัสสูงสุด ทั้งโบนัสแบบการันตีและแบบพิจารณาตามผลงาน

Read More »