Tag Archives: GSB Bank

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน เผย “ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Startup ไตรมาส 4 ปี 2562 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าค่ากลางที่ระดับ 50”

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า “ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Startup (SSI)  ประจำไตรมาส 4 ปี 2562 ได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ Startup ทั่วประเทศจำนวน 500 ตัวอย่าง พบว่า ดัชนี SSI ประจำไตรมาส 4 ปี 2562 อยู่ที่ระดับ 51.65 สูงกว่าค่ากลางที่ระดับ 50 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการ Startup ยังมีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ทางธุรกิจโดยรวม” สำหรับ ดัชนี SSI ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ผู้ประกอบการ Startup ส่วนใหญ่ประเมินว่าภาวะธุรกิจในภาพรวมมีโอกาสดีขึ้น สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 59.32 จากการที่หลายประเทศ เริ่มใช้มาตรการทางการเงินที่ผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ คาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้นและส่งผลให้ปริมาณการค้าโลกเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ถ้า พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 …

Read More »

ธ.ออมสิน ช่วยเด็กโรคหัวใจจนหายเป็นปกติ

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับมอบพวงมาลัยแสดงความขอบคุณ จาก เด็กหญิง ขวัญยี่หวา นาลุน (น้องเนส) ตัวแทนเด็กโรคหัวใจตั้งแต่กำเนิด ในโอกาสเข้าพบและแสดงความขอบคุณที่ธนาคารออมสินให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจนหายเป็นปกติ มีชีวิตใหม่ที่สดใสสุขภาพแข็งแรง ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563สำหรับความช่วยเหลือน้องเนสในครั้งนี้ เป็นการให้การสนับสนุนผ่านโครงการ ปันฝันปันยิ้ม รายการโทรทัศน์ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม (Social Enterprise) เป็นการสร้างโอกาส สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งธนาคารออมสินสนับสนุนโครงการดังกล่าวต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 แล้ว 

Read More »