Tag Archives: Energy Transition

ปตท. ก้าวย่างอย่างมั่นคง บนวิถี Energy Transition

ปตท. เป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่ทุกภาคส่วน มุ่งยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

Read More »