Tag Archives: Citi Foundation

‘มูลนิธิซิตี้’ ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการเงินกับเยาวชนไทยศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร (กรมพินิจฯ) จ.นครปฐม

กรุงเทพฯ 17 เมษายน 2563 – นางสาววันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมและปลูกฝังวินัยในการออม เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่เยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร อันเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ตลอดจนเป็นการปูรากฐานเพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ มีวินัยทางด้านการเงินและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร (กรมพินิจฯ) จังหวัดนครปฐม

Read More »